Artykuły

Autor: Mirosław Szybowicz, Anna Dychalska, LAB
Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi    Mirosław Szybowicz, Anna Dychalska Wstęp   W pracy przedstawiono wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej (mikroskopii ramanowskiej) jako użytecznego narzędzie badawczo-diagnostycznego wykorzystywanego do...
1.03.2021
Autor: Sławomir Bakier, LAB
  Charakterystyka właściwości płynów w ujęciu mikroreologicznym   Sławomir Bakier Wstęp   Problemem identyfikowanym i analizowanym w poniższym materiale jest mikroreologia płynów. Przeprowadzona analiza pozwala określić miejsce tego zagadnienia w reologii ogólnej. Przedstawione wielkości oraz...
22.02.2021
Autor: Krystyna Niesiobędzka
    Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, który decyduje o istnieniu życia biologicznego na Ziemi. Ze względu na swoje właściwości odgrywa ogromną rolę w środowisku. Jest zasobem determinującym rozwój gospodarczy regionów, krajów, kontynentów. Jest też ważnym czynnikiem...
17.02.2021
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, LAB
  Wybrane związki endokrynnie aktywne EDC w środowisku wodnym   Maria Włodarczyk-Makuła   Wstęp   W literaturze często spotykany jest skrót EDC określający grupę specyficznych zanieczyszczeń Endocrine Disrupting Compouns. Do tej grupy zalicza się polichlorowane dibenzodioksyny PCDD,...
15.02.2021
Autor: LAB, Przemysław Otomański
  Wykorzystanie przedziałów ufności do oceny liniowości charakterystyki przetwarzania przetworników pomiarowych   Przemysław Otomański Wstęp   W wielu zagadnieniach praktycznych, badania związku między zmiennymi losowymi X1 i X2 sprowadzają się często do wykrycia związku pomiędzy pobudzeniem...
8.02.2021
Autor: Sergiy Filin, Michał Chmielowski*
W artykule opisano założenia, wybrane wyniki badań wstępnych oraz przyjętą metodykę badań procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym, związanym ze zmianą jej składu chemicznego i struktury. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na dokładność mierzonych parametrów. Rezultaty...
7.02.2021
Autor: LAB, Zofia Mzyk, Jacek Anyszkiewicz, Tadeusz Gorewoda
  Zmodyfikowana metoda dodatku wzorca w analizie rentgenofluorescencyjnej   Zofia Mzyk, Jacek Anyszkiewicz, Tadeusz Gorewoda   Wstęp   Warunkiem dobrej metody analitycznej dla spektrometrii rentgenofluorescencyjnej (XRF) jest uzyskanie proporcjonalności między wielkością mierzoną (natężenie...
27.01.2021
Autor: Bogusław Ziębowicz1, Anna Ziębowicz2
    Zastosowanie mikroskopu sił atomowych w badaniach materiałów stomatologicznych     Wprowadzenie Materiały stomatologiczne to organiczne lub nieorganiczne związki chemiczne lub mieszanina tych związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która jest przetworzona i przydatna w praktyce...
7.10.2020
Autor: Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński*
      Streszczenie Celem pracy była ocena wpływu niejednorodności (homogeniczności) matrycy paszowej i przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej na miarodajność wyników badań i niepewności pomiarów składników analitycznych pasz i dodatków paszowych. Zakres badań obejmował wybrane...
19.02.2020
Autor: Damian Sztucki
    Istnieje kilka różnych środków ochronnych stosowanych przeciwko rozwojowi drobnoustrojów w produktach kosmetycznych, które można podzielić na cztery grupy: chemiczne środki konserwujące, składniki preparatu będące jednocześnie konserwantami, rodzaj użytego opakowania oraz proces tworzenia i...
25.09.2019

Strony