Artykuły

Autor: Krzysztof Nyrek
    Czym jest ryzyko? Nie istnieje jedna definicja ryzyka, choć intuicyjnie czujemy, że praca w laboratorium naszpikowana jest ryzykiem. Dzieje się tak dlatego, że w momencie podejmowania decyzji nie dysponujemy pełną wiedzą o przyszłych wydarzeniach będących następstwem podjętej decyzji....
3.12.2015
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła*
      Wprowadzenie   W literaturze często spotykany jest skrót EDC określający grupę specyficznych  zanieczyszczeń Endocrine Disrupting Compouns. Do tej grupy  zalicza się polichlorowane dibenzodioksyny PCDD, polichlorowane bifenyle PCB, substancje aktywne zawarte w pestycydach (tzw. biocydy),...
20.10.2015
Autor: Paulina Pakuła-Gawarecka,Kamil Stolarski*
      Opis stanu faktycznego                   Jan Nowak, pracownik laboratorium w kopalni węgla Kopalnia Węgla X S.A., miał oznaczyć wartość opałową węgla w związku z przygotowywaną dostawą dla Elektrociepłowni Y. Po przeprowadzeniu badania określił wartość opałową węgla na poziomie 20 MJ/kg. W...
15.09.2015
Autor: Jadwiga Marczewska
      Nadzór nad badaniami mikrobiologicznymi produktów leczniczych   Nadzór nad urządzeniami i sprzętem pomiarowym         Wytwórcy produktów leczniczych muszą gwarantować, że jakość produktów przez nich wytwarzanych jest zgodna z dokumentacją dopuszczającą produkt na rynek. Jakość produktów...
27.08.2015
Autor: Krzysztof Jan Hübner*
      W polskich laboratoriach od lat używane są normy ASTM do badań materiałowych, ale brak jest szerokiej informacji o najnowszych. Autor artykułu opracował takie zestawienie najważniejszych norm ASTM i opublikował je w 2007 [1]. Jak wynika z analizy ówczesnego i obecnego stanu normalizacyjnego w...
12.07.2015
Autor: Aleksandra Burczyk, Iwona Madejska*
    Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, działający w strukturach Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp. z o. o. od 01.05.2012 roku, posiada wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem akredytacji Organizatora badań biegłości nr PT-003 wydanym...
17.06.2015
Autor: Stanisław Truś, Marek Rączka*
               Podstawowym składnikiem dokumentacji opracowywanej dla potrzeb wdrożenia w laboratorium badawczym i/lub wzorcującym systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 [1] są procedury badawcze. Są to dokumenty operacyjne mające zapewnić prawidłowe przeprowadzenie  badań/...
23.05.2015
Autor: Karolina Rudnicka1, Beata Sadowska2, Marek Fol3, Henryka Długońska4, Wiesława Rudnicka3, Barbara Różalska2, Antoni Różalski5, Magdalena Chmiela1
    Różne oblicza drobnoustrojów Korzystne i szkodliwe aspekty interakcji gospodarz-mikroorganizm       Czym jest patogen? Jak rozróżnić bakterie sprzyjające człowiekowi od tych, które mu szkodzą? Jakie kryteria musi spełnić drobnoustrój, by zakwalifikować go do grona mikrobów-szkodników, czyli...
28.04.2015
Autor: Andrzej Łach*, Grzegorz Pasztyła**
      Należy wytłumaczyć dlaczego wody litowo-arsenowe zostały uznane jako unikalne. Wody litowe są rzadkimi wodami, co można zaobserwować na przykładzie polskich uzdrowisk. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wód arsenowych, a zupełnie mało prawdopodobne jest występowanie obu...
11.04.2015
Autor: Teodozja Marianna Lipińska*
    Wprowadzenie     Mikrofalowe promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje zakres od 1-300 GHz, co odpowiada długości fal o zakresie 30 cm do 1 mm. Od strony dłuższych fal sąsiaduje z falami radiowymi, a od strony wyższej energii z promieniowaniem podczerwonym. Można powiedzieć, że pewnie dlatego...
11.03.2015

Strony