Artykuły

Autor: LAB
2014            Nr 6 - listopad / grudzień   Krystalizacja dendrytyczna ze stanu ciekłego. Cz. 2 Modelowanie adsorpcji chloroformu wewnątrz nanorurek węglowych. Cz. 2 Unieszkodliwianie osadów ściekowych zawierających polichlorowane bifenyle  Trzy dni w Sopocie czy sześć godzin...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 6 - listopad / grudzień   Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 2  Oznaczanie azotanów w warzywach i w wodzie pitnej metodą potencjometryczną i spektrofotometryczną Oznaczanie polibromowanych eterów...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 2 - marzec / kwiecień     Wybrane techniki chromatograficzne w oznaczaniu farmaceutyków w środowisku. Cz. 2  Zastosowanie chromatografii gazowej do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej  Modelowanie czujników potencjometrycznych. Cz. 2  Analiza termiczna -...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 3 - maj / czerwiec   Rola rodników hydroksylowych w utlenianiu mikrozanieczyszczeń organicznych  Immunomodulacyjne właściwości mikroorganizmów  Życie produktu leczniczego  Diagnostyka wybranych chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem badań metabolomicznych ...
10.04.2017
Autor: LAB
2015           Nr 4 - lipiec / sierpień   Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych  Zastosowanie LC/QTOF w badaniach pozostałości leków weterynaryjnych  Oznaczanie wanadu(IV) i wanadu(V) w roztworach Benfielda  Porównanie procedur przygotowania próbek herbat...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 5 - wrzesień / październik   Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 1  Prostaglandyny w oftalmice  Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w żywności. Cz. 1, Przygotowanie próbek ...
10.04.2017
Autor: LAB
2016            Nr 1 - styczeń / luty   Zanieczyszczenia komunikacyjne, a jakość wody w zlewniach wód ujmowanych do uzdatniania  Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi  Modelowanie czujników potencjometrycznych. Cz. 1  Badanie charakterystyki...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 6 - listopad / grudzień   Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 2  Oznaczanie azotanów w warzywach i w wodzie pitnej metodą potencjometryczną i spektrofotometryczną Oznaczanie polibromowanych eterów...
10.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 2 - marzec / kwiecień   Pomiar przewodnictwa cieplnego proszków techniką DSC  Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych  Badania własności optycznych cienkich warstw  Beta-kartki i ich rola we włóknach nici pajęczej  Badania własności...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 1 - styczeń / luty   Mikroplastiki - nowe zanieczyszczenia ekosystemów wodnych  Pomiar DSC metali urządzeniami DSC i TGA/DSC  Analiza powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych  Metody spektroskopowe w mikroskopii elektronowej  Frakcje pyłu - techniki...
9.04.2017

Strony