Program badań biegłości w zakresie oznaczania substancji toksycznych w powietrzu środowiska pracy (IMP-Tox)

12.10.2011

Autor: 
ds
Zdjecie artykułu: 

 

Organizatorem programu jest Pracownia Monitoringu Środowiska Zakładu Zagrożeń Chemicznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Program polega na wykonaniu przez laboratoria w tym samym czasie analiz wybranego materiału kontrolnego. Materiał kontrolny składa się z odpowiedniego dla danej techniki analitycznej/metody medium pochłaniającego (nośnika) i oznaczanej substancji toksycznej. Przygotowuje się 4 próbki kontrolne dla danej substancji o różnych zawartościach w przedziale stężeń (wyrażonych w mg w próbkach kontrolnych)
 
metale: żelazo (50-500) mg, mangan (30-300) mg, kadm (4-30) mg, miedź (20-150) mg, chrom (2-8) mg na filtrach membranowych;
związki organiczne: benzen (10-400) mg, toluen (100-1000) mg, octan etylu (50-5000) mg węglu aktywnym, butanol (200-2000) mg/ml, metanol (100-620) mg/ml, fenol (10-200) mg/ml w roztworach wodnych;
związki nieorganiczne: amoniak (30-200 mg/ml), ditlenek azotu (1-10 mg/ml) w roztworze wodnym (próbki ditlenku azotu mogą służyć również do oceny biegłości w zakresie oznaczania podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego);
Wyboru substancji oznaczanych w danym roku kalendarzowym dokonuje organizator programu (patrz oferta).
 
W jednej rundzie kontrolnej można otrzymać od jednej do pięciu substancji.
Po każdym sprawdzianie kontrolnym otrzymane wyniki analiz próbek kontrolnych opracowywane są statystycznie. Wyniki dla każdej oznaczanej substancji wysyłane są uczestnikom w formie raportu.
Program realizowany jest od 1984 r., w cyklu rocznym, w danym roku kalendarzowym przeprowadza się 2 rundy kontrolne.
Informacji związanych z uczestnictwem w programie badań biegłości oznaczań substancji chemicznych udziela dr Małgorzata Kula
 
Instytut Medycyny Pracy
Zakład Zagrożeń Chemicznych
Pracownia Monitoringu Środowiska
ul. Św. Teresy 8
91-348 ŁÓDŹ
lub telefonicznie: dr Małgorzata Kula (042) 631-48-23 , dr Jan Gromiec (042) 631-48-18