Zapowiedzi wydawnicze PWN

16.09.2016

Autor: 
PWN
Zdjecie artykułu: 
PWN

 

Enzymy w technologii spożywczej

 

Autor/ Redaktor Whitehurst, Robert J., Van Oort, Maarten

Format    B5

Rodzaj oprawy   miękka

ISBN 978-83-01-18779-8

Data wydania 2016-10-10

Liczba stron 380

 

Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje nowych technologii, które rozwiążą dotychczasowe problemy technologiczne - zmniejszą koszt produkcji, zwiększą produkcję przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości produktu. Pożądaną cechą nowych technologii jest niski nakład inwestycyjny i w miarę nieskomplikowane operacje jednostkowe. Wykorzystanie enzymów w przemyśle spożywczym to realna szansa do zrealizowania tych warunków.

 

Najważniejsze korzyści płynące z zastosowania enzymów to:

·    przyspieszenie procesów technologicznych,

·    możliwość uruchomienia produkcji nowych asortymentów żywności (w tym żywności funkcjonalnej),

·    podniesienie jakości i atrakcyjności oraz wydłużenie trwałości produktów żywnościowych,

·    możliwość zwiększenia wydajności tradycyjnie stosowanych surowców i zmniejszenie kosztów produkcji.

W publikacji znajdziemy informacje na temat zastosowania enzymów w wielu gałęziach przemysłu spożywczego:

-     mleczarstwie

-     piekarnictwie

-     piwowarstwie

-     przetwórstwie ryb

-     przetwórstwie owoców i warzyw

-     przetwórstwie mięsa

 

Enzymy odgrywały istotną rolę przy wytwarzaniu żywności już 2000 p.n.e., kiedy to Egipcjanie i Sumerowie zastosowali proces fermentacji w piwowarstwie, wytwarzaniu pieczywa oraz serów, zaś około 800 p.n.e. zaczęto wykorzystywać żołądki bydła oraz enzym chymozynę przy produkcji serów.

 

Enzymy w technologii spożywczej to publikacja przedstawiająca najbardziej aktualne informacje na temat współczesnych technologii wytwarzania i stosowania enzymów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Kolejne rozdziały przedstawiają podstawy teoretyczne jak również praktyczne zastosowania enzymów endogennych oraz egzogennych w technologii żywności i napojów oraz opisują, w jaki sposób enzymy przyczyniają się do poprawy jakości surowców, a w jaki modyfikują zjawiska biochemiczne i fizyczne, które określa się mianem „przetwórstwa żywności”.


 

 

Geochemia środowiska

Autor/ Redaktor Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka

Format    B5

Rodzaj oprawy   miękka

Kategoria i podkategoria: iBuk » Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Chemia środowiska

Liczna stron 600

 

Geochemia PWN

 

 

Geochemia środowiska odgrywa istotną rolę w naukach o środowisku przyrodniczym. Jej korzenie sięgają geochemii prospekcyjnej, tej klasycznej dyscypliny nauk o Ziemi, ściśle związanej z poszukiwaniem złóż surowców mineralnych. Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków w zewnętrznych warstwach Ziemi, interakcji między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska oraz wpływu stresu antropogenicznego na procesy zachodzące na powierzchni Ziemi.

Książka „Geochemia Środowiska” autorstwa Zdzisława M. Migaszewskiego i Agnieszki Gałuszki stanowi rozszerzoną wersję poprzedniego wydania „Podstawy geochemii środowiska” i jest przeznaczona dla specjalistów, doktorantów i studentów z zakresu nauk o Ziemi, nauk o środowisku przyrodniczym, nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych i medycznych. Powstała ona na podstawie licznych publikacji i materiałów archiwalnych autorów oraz realizacji polskich i amerykańskich projektów badawczych z zakresu geochemii środowiska. Autorzy niniejszej książki prezentują „geologiczny” punkt widzenia, uwypuklając tym samym rolę elementów abiotycznych w interakcjach geochemicznych zachodzących w biosferze. Ten nieco odmienny od tradycyjnego w ochronie środowiska sposób przedstawienia przedmiotowego zagadnienia będzie z pewnością dla wielu czytelników impulsem do dalszych przemyśleń, studiów lub badań.

 

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

Prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest geologiem w specjalnościach: geochemia, mineralogia i petrologia oraz ochrona środowiska. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował kolejno w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach, w Państwowym Instytucie Geologicznym w Kielcach i Warszawie, a obecnie od 1999 r. w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w którym w latach 1999–2012 kierował Zakładem Geochemii i Ochrony Środowiska. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (obecnie Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia. Od 1994 r. współpracuje z U.S. Geological Survey w zakresie geochemii i biogeochemii środowiska.

Był kierownikiem projektu U.S.–Poland Maria Curie-Skłodowska Joint Fund II oraz kilku grantów KBN, a także redaktorem naczelnym Przeglądu Geologicznego. Jest tłumaczem tłumaczenia w języku angielskim licznych publikacji z zakresu nauk o Ziemi, nauk ścisłych i technicznych i ochrony środowiska. W swoim dorobku naukowym ma ponad 200 publikacji wydanych w kraju i zagranicą oraz kilkadziesiąt opracowań archiwalnych.

 

Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest geologiem w specjalnościach: geochemia i mineralogia oraz ochrona środowiska.  W 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1999 pracuje w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w którym od 2012 r. kieruje Zakładem Geochemii i Ochrony Środowiska. W 2002 r. uzyskała stopień doktora a w 2008 r. doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 r. uzyskała tytuł profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia. W latach 2003 i 2004 otrzymała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców w zakresie geologii. Od kilkunastu lat współpracuje z U.S. Geological Survey w zakresie geochemii i biogeochemii środowiska oraz geo- i ekoanalityki. Jest członkiem Working Group on the Anthropocene – Subcommission on Quaternary Stratigraphy. Opracowała nową metodę oceny tła geochemicznego w aspekcie środowiskowym oraz zaproponowała nowatorską Ekoskalę analityczną oraz zasady zielonej chemii analitycznej. Jest współautorką trzech podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów oraz monografii krajowych i zagranicznych, a także licznych tłumaczeń w języku angielskim opracowań z dziedziny nauk o Ziemi, nauk biologicznych i ochrony środowiska.

 


 

Nanotechnologia w praktyce

Autor/ Redaktor praca zbiorowa pod redakcją Kamili Żelechowskiej

Format    B5

Rodzaj oprawy   miękka

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanomateriały, tlenek grafenu, nanocząstki metaliczne, nanokrzemionka, nanokryształy, nanorurki węglowe

Liczba stron 350

 

Nanotechnologia PWN

 

Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru nanotechnologii. Opisana jest zarówno synteza,  jak i badanie właściwości otrzymanych nanomateriałów oraz przykłady komercyjnego wykorzystania nanostruktur. Każdy rozdział rozpoczyna się wstępem, potem jest opis wykonania doświadczenia i dodatkowy opis metody pomiarowej oraz interpretacja uzyskanych wyników. Każde z przedstawionych w publikacji doświadczeń zostało wykonane przeze mnie w laboratorium, a większość wykonywali również studenci z pozytywnym efektem.  Wszystkie zdjęcia, rysunki i wykresy są robione samodzielnie. Jest to o tyle ważne, iż coraz częściej można spotkać się z sytuacją, gdy doświadczenie opisane w publikacji naukowej nie daje się odtworzyć w innym laboratorium. Dotyczy to zarówno skomplikowanych, jak i bardzo prostych doświadczeń.

Pozycja obejmuje materiał interdyscyplinarny  (chemia,  fizyka, inżynieria materiałowa). Pozwala na szersze spojrzenie na naukę i nie zamykanie jej w określonych ramach.

Książka może stanowić gotową instrukcję do laboratorium dla studentów nauk przyrodniczych. Wybrane doświadczenia mogą być również wykorzystane w formie demonstracji w czasie lekcji czy wykładu.

Dokładny opis doświadczeń, pozwala na ich odtworzenie nawet przez mniej wprawnych eksperymentatorów.

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

Kamila Żelechowska

Dr inż., adiunkt w Katedrze Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska.

 

Nanotechnologia to prężnie rozwijająca się nauka, która odgrywa bardzo ważną rolę w różnych dziedzinach życia, między innymi w medycynie, farmacji, transporcie, budownictwie, przemyśle spożywczym czy elektronicznym.

Nanotechnologia w praktyce dostarczy praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych, które dają studentom praktyczne umiejętności i uzupełniają wiedzę teoretyczną. Każdy opis wykonania doświadczenia zawiera również opis metody pomiarowej oraz interpretację uzyskanych wyników. Omówiona została zarówno synteza,  jak i badanie właściwości otrzymanych nanomateriałów oraz przykłady komercyjnego wykorzystania nanostruktur.

Publikacja obejmuje materiał interdyscyplinarny. Będzie cennym źródłem praktycznej wiedzy dla studentów fizyki, chemii, nanotechnologii czy inżynierii materiałowej. Może stanowić gotową instrukcję do laboratorium dla studentów nauk przyrodniczych.


 

 

Spektroskopia oscylacyjna. Od teorii do praktyki

 

Autor/ Redaktor praca zbiorowa pod redakcją Kamilli Małek

Format    B5

Rodzaj oprawy   miękka

Kategoria i podkategoria: iBuk » Nauki matematyczno-przyrodnicze

Liczba stron 300

 

Spektroskopia PWN

 

Monografia zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego stanowiących dopełnienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu spektroskopii molekularnej i chemii fizycznej. Służyć może jako podręcznik dla studentów II i III stopnia nauczania jak i przewodnik dla specyficznych zastosowań spektroskopii FTIR i ramanowskiej. Podręcznik jest dwujęzyczny, polsko-angielski, i jego publikacja wynika z coraz szerszego stosowania technik spektroskopii oscylacyjnej w kursach dedykowanych II i III stopniowi nauczania, z uwzględnieniem studentów z zagranicy podejmujących studia na polskich uczelniach jak również uczestników programów Erasmus-Mundus czy Advanced Spectroscopy in Chemistry. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów chemii, ochrony środowiska, biofizyki, uniwersytetów medycznych i przyrodniczych. Może też być przydatny pracownikom laboratoriów analitycznych.

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

Autorami książki są specjaliści z zakresu spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, od lat wprowadzających nowe kursy jak i ćwiczenia laboratoryjne dla szerokiego panelu oferty dydaktycznej, w tym w języku angielskim, jak i prowadzących badania naukowe z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej. Wiodącymi autorami są członkowie Zespołu Obrazowania Ramanowskiego UJ, którzy są pionierami na terenie kraju i rozpoznanymi na świecie specjalistami prowadzającymi badania z zakresu biomedycznego, farmakologicznego, chemii konserwatorskiej i materiałowej przy użyciu nowatorskich technik spektroskopii oscylacyjnej. Tylko w ostatnich czterech latach opublikowali w czasopismach i książkach o obiegu międzynarodowym ponad 100 publikacji naukowych.

 

Kompendium wiedzy na temat spektroskopii IR i ramanowskiej!

Spektroskopia oscylacyjna jest jedną z podstawowych technik badawczych w szeroki sposób stosowaną w badaniach fizyko-chemicznych, materiałowych, przyrodniczych, medycznych czy farmakologicznych.

Książka zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego. Podręcznik jest uzupełniony obszernym zestawem doświadczeń wykorzystujących powszechnie dostępną, jak i nowoczesną aparaturę badawczą. Po przedstawieniu praw fizycznych charakteryzujących daną technikę spektroskopii oscylacyjnej i omówieniu preparatyki próbek i aparatury zebrano zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być stosowane w trakcie zajęć z zakresu spektroskopii optycznej, chemii fizycznej czy paneli specjalizacyjnych w dziedzinie chemii medycznej, materiałoznawstwa i analityki w szerokim pojęciu. Każde ćwiczenie jest poprzedzone opisem podstaw i wiedzy wymaganej do zrozumienia omawianego problemu badawczego. Obrazują one przykłady zastosowania danej techniki a jednocześnie przedstawiają szczegółowy sposób rozwiązania danego problemu badawczego, co może być przydatne dla wprowadzenia danego zastosowania do laboratorium naukowego, przemysłowego czy kontroli jakości.  

Autorami książki są specjaliści z zakresu spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, od lat wprowadzających nowe kursy jak i ćwiczenia laboratoryjne dla szerokiego panelu oferty dydaktycznej, w tym w języku angielskim, jak i prowadzących badania naukowe z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów chemii, ochrony środowiska, biofizyki, uniwersytetów medycznych i przyrodniczych. Może też być przydatny pracownikom laboratoriów analitycznych.


 

Świat nanocząstek

Wydanie: Wydanie 1

Autor/ Redaktor: Praca zbiorowa

Format: B5

Rodzaj oprawy: Miękka

Liczba stron: 400

Informacja o autorze/ redaktorze:

Praca zbiorowa: Autorzy (23 osoby) to wykładowcy polskich uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz praktycy.

 

Świat PWN

 

Książka poświęcona jest nanocząstkom – drobinom materii o wymiarach kilku-kilkudziesięciu nanometrów. Nanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno stały się dostępne wielkie możliwości ich wykorzystania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to możliwe między innymi dzięki rozwojowi metod ich obrazowania (na przykład mikroskopii elektronowej) wymagające uzyskiwania powiększeń rzędu 1 miliona.

Małe rozmiary nanocząstek implikują ich unikatowe właściwości, często niemożliwe do uzyskania w świecie cząstek o mikronowych wymiarach. Stało się to przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami zarówno w środowisku naukowym, pragnącym zrozumieć i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, jak i przemysłowym chcącym wykorzystać niezwykłe właściwości nanocząstek do poprawy całej gamy produktów. To z kolei stało się to impulsem do intensywnego rozwoju metod ich wytwarzania (syntezy). W rezultacie, w ostatnich latach wykształcił się nowy obszar badań i prac rozwojowych związany z nanocząstkami, który niewątpliwie zasługuje na omówienie w odrębnej książce. Z wyzwaniem tym postanowili się zmierzyć autorzy mający istotny własny dorobek w zakresie syntezy, charakteryzowania i wykorzystania nanocząstek.

Książka jest napisana w pierwszej kolejności z myślą o studentach kierunków ścisłych i technicznych – fizyki, chemii, inżynierii materiałowej oraz innych dziedzin wnoszących wkład w rozwój lub wykorzystanie nowych materiałów. Podejmuje zagadnienia specyficznych właściwości nanocząstek wynikających z ich rozmiarów, metod ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszarów zastosowania. Zwraca także uwagę czytelników na potencjalną toksyczność nanocząstek.

Autorzy mają nadzieję, że książka okaże się użyteczna również dla pracowników przedsiębiorstw działających w innowacyjnych sektorach gospodarki wykorzystujących zaawansowane materiały.


 

 

Wybrane metody badania materiałów

Badanie metali i stopów

 

Autor/ Redaktor Wiktor Kubiński

Format B5

Rodzaj oprawy miękka

Data wydania 2015-09-20

Liczba stron 220

 

Wybrane PWN

 

 

Książka zatytułowana „Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów” stanowi pierwszy tom książek dotyczących tematyki opisującej wybrane metody badania materiałów.

 

Przedstawiono w niej:

  • sposoby przygotowania próbek do badań,
  • najczęściej stosowane metody wykonywania badań oraz
  • metody oceny wyników tych badań.

 

Uzupełnieniem przedstawionych wiadomości jest krótkie scharakteryzowanie metali pod względem budowy, właściwości i technologii ich obróbki.

 

Przedstawiony w książce materiał stanowi niezbędne kompendium wiedzy i opis nowoczesnych metod oznaczania właściwości materiałów.

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

 

Autor: dr hab. inż. Wiktor Kubiński

profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania

 

Autor wykłada m.in. Materiałoznawstwo na AGH (od 12 lat), wcześniej m.in. pracował w przemyśle, jest autorem ok. 200 artykułów naukowych oraz książek, np. Inżynieria i technologie produkcji, Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w  gospodarce oraz życiu społecznym, Materiałoznawstwo itd.

Badanie właściwości materiałów jest podstawą znajomości materiałów, która jest niezbędna przy doborze materiałów na wszelkie konstrukcje. Metale są zaś najpowszechniej stosowanymi materiałami w tym zakresie.

 

Niniejsza książka, będąca kompendium wiedzy dotyczącej nowoczesnych sposobów badania materiałów – metali i stopów, opisuje różne metody:

  • przygotowania próbek do badań,
  • najczęściej stosowane metody wykonywania badań oraz
  • metody oceny wyników tych badań.

Uzupełnieniem przedstawionych wiadomości jest krótkie scharakteryzowanie metali pod względem budowy, właściwości i technologii ich obróbki.

 

W książce będzie można przeczytać m.in. na temat:

  •   badania twardości metali (metody statyczne, dynamiczne, magnetyczne)
  •  prób technologicznych metali (próby dla blach, drutów, rur)
  •  metalograficznych metod badania metali i stopów
  •  badań korozyjnych oraz nieniszczących

Książka jest kierowana m.in. do studentów kierunków technicznych wyższych uczelni o różnych specjalnościach (np. materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, mechanika
i budowa maszyn), studentów uczelni ekonomicznych na kierunkach towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcja.

Książka może jednak również znaleźć zastosowanie dla pracowników działów kontroli jakości czy specjalistów zatrudnionych w firmach wykorzystujących omawiane materiały.


 

Współczesna wiedza o polimerach

T.1 Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze

Autor/ Redaktor Jan F. Rabek

Format    B5

Rodzaj oprawy   miękka

ISBN t 1 978-83-01-18706-4, 978-83-01-18708-8 całość

Data wydania 2016-10-10

Liczba stron 230

 

 

Współczesna PWN

 

Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu. Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach t. I i II to podręcznik akademicki dla studentów i doktorantów z zakresu chemii polimerów, materiałoznawstwa, medycyny i farmakologii oraz nauk pokrewnych. W sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów.

•          polimery nieorganiczne i organometaliczne, termostabilne, węglowe, półprzewodzące, fotoaktywne, ciekłokrystaliczne, supramolekularne oraz nanowarstwy i kompozyty polimerowe, polimery jonowe, membrany polimerowe, biopolimery, polimery w medycynie i degradacje polimerów;

•          wybrane polimery przemysłowe – polimery termoplastyczne, duroplasty, Gore-Tex®;

•          elastomery syntetyczne – ebonit, lateks, produkcja gumy;

•          kompozyty polimerowe – laminaty, kompozyty kuloodporne, nanorurki i włókna węglowe;

•          kleje polimerowe;

•          polimery specjalnego zastosowania – grafen, polimery inteligentne, nanomateriały polimerowe.

Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na poszczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Dzięki kompleksowemu potraktowaniu tej dziedziny wiedzy, podręcznik stanowi unikatowe kompendium, które nie ma na polskim rynku wydawniczym odpowiedników.

Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny chemii polimerów powstałe w ciągu ostatnich 40 lat.

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

Rabek Jan F.

Emerytowany profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przez ostatnie 30 lat był profesorem w Królewskiej Politechnice i Akademii Medycznej w Sztokholmie. Wykładał na uczelniach w Polsce, Szwecji, Francji, Chinach i Japonii. Autor i wydawca 14 książek z zakresu chemii polimerów w wydawnictwach Wiley (Anglia), Springer Verlag (Niemcy), Elsevier (Anglia), CRC (USA) oraz 180 publikacji oryginalnych i przeglądowych w czasopismach naukowych. Prowadził badania degradacji i stabilizacji polimerów oraz polimeryzacji dla zastosowań w medycynie.

Pasją profesora była nie tylko chemia polimerów. Był podróżnikiem, grotołazem, uprawiał wspinaczkę.

Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na poszczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny chemii polimerów powstałe w ciągu ostatnich 40 lat.

Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niego korzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także innych specjalności: inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny. Może być również przydatny pracownikom naukowym i dydaktycznym.


Współczesna wiedza o polimerach

T.2 Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania

 

Autor/ Redaktor Jan F. Rabek

Format    B5

Rodzaj oprawy   miękka

ISBN t 2 978-83-01-18707-1, 978-83-01-18708-8 całość

Liczba stron 330

 

Współczesna 2 PWN

 

Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu. Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach t. I i II to podręcznik akademicki dla studentów i doktorantów z zakresu chemii polimerów, materiałoznawstwa, medycyny i farmakologii oraz nauk pokrewnych. W sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów.

•          polimery nieorganiczne i organometaliczne, termostabilne, węglowe, półprzewodzące, fotoaktywne, ciekłokrystaliczne, supramolekularne oraz nanowarstwy i kompozyty polimerowe, polimery jonowe, membrany polimerowe, biopolimery, polimery w medycynie i degradacje polimerów;

•          wybrane polimery przemysłowe – polimery termoplastyczne, duroplasty, Gore-Tex®;

•          elastomery syntetyczne – ebonit, lateks, produkcja gumy;

•          kompozyty polimerowe – laminaty, kompozyty kuloodporne, nanorurki i włókna węglowe;

•          kleje polimerowe;

•          polimery specjalnego zastosowania – grafen, polimery inteligentne, nanomateriały polimerowe.

 

Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na poszczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Dzięki kompleksowemu potraktowaniu tej dziedziny wiedzy, podręcznik stanowi unikatowe kompendium, które nie ma na polskim rynku wydawniczym odpowiedników.

Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny chemii polimerów powstałe w ciągu ostatnich 40 lat.

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

Rabek Jan F.

Emerytowany profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przez ostatnie 30 lat był profesorem w Królewskiej Politechnice i Akademii Medycznej w Sztokholmie. Wykładał na uczelniach w Polsce, Szwecji, Francji, Chinach i Japonii. Autor i wydawca 14 książek z zakresu chemii polimerów w wydawnictwach Wiley (Anglia), Springer Verlag (Niemcy), Elsevier (Anglia), CRC (USA) oraz 180 publikacji oryginalnych i przeglądowych w czasopismach naukowych. Prowadził badania degradacji i stabilizacji polimerów oraz polimeryzacji dla zastosowań w medycynie.

Pasją profesora była nie tylko chemia polimerów. Był podróżnikiem, grotołazem, uprawiał wspinaczkę.

Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach to podręcznik akademicki, który w sposób prosty i przejrzysty opisuje wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. Dla każdej grupy polimerów zostały podane liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym, na podstawie szeroko cytowanej literatury naukowej. Oprócz podziału logicznego na poszczególne tematy, wiadomości w książce zostały usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny został zredukowany do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny chemii polimerów powstałe w ciągu ostatnich 40 lat.

Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niego korzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także innych specjalności: inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny. Może być również przydatny pracownikom naukowym i dydaktycznym.