Artykuły

Autor: LAB
2018   Nr 2 - marzec / kwiecień   Pomiar przewodnictwa cieplnego proszków techniką DSC  Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych  Badania własności optycznych cienkich warstw  Beta-kartki i ich rola we włóknach nici pajęczej  Badania własności...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 1 - styczeń / luty   Mikroplastiki - nowe zanieczyszczenia ekosystemów wodnych  Pomiar DSC metali urządzeniami DSC i TGA/DSC  Analiza powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych  Metody spektroskopowe w mikroskopii elektronowej  Frakcje pyłu - techniki...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 3 - maj / czerwiec   Wyznaczanie przepuszczalności par wody przez materiały opakowań Badanie mikrobiologiczne wody z zastosowaniem filtracji membranowej oraz wykrywanie obecności drobnoustrojów tlenowych Jak ograniczyć pylenie drogi? Badania własności mechanicznych...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 4 - lipiec / sierpień   Przygotowanie próbki podstawą sukcesu! Podstawowe zagadnienia związane z pomiarem wielkości i rozkładu wielkości cząstek Metody badań proszków Bariery wiatrochronne – eliminacja emisji wywołanej erozją wietrzną Zastosowanie analizy termicznej w...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 5 - wrzesień / październik   Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na podstawowe składniki mleka Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na mikroorganizmy występujące w mleku i na właściwości mleka Wykrywanie obecności Salmonella w produktach żywnościowych Metody...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 6 - listopad / grudzień   Wykorzystanie techniki ICP MS w badaniach zawartości pierwiastków szlachetnych w katalizatorach samochodowych Termograwimetria i analiza gazowa (część 4). TGA-GC/MS Wykrywanie Listeria monocytogenes w produktach żywnościowych...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 1 - styczeń / luty   Badanie rozkładu grubości powierzchni cienkich warstw metodą elipsometrii spektroskopowej Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Konstrukcja wykresów CTP do stali konstrukcyjnych Problem metali ciężkich...
5.04.2017
Autor: E. Fornal1, I. Varenina2, D. Božić2, B. Solomun Kolanović2, I. Varga2
    Analiza pozostałości leków weterynaryjnych w żywności ze względu na szeroka gamę leków dopuszczonych do stosowania, duże zróżnicowanie strukturalne związków, niskie stężenia analitów w bardzo złożonych matrycach stanowi nadal duże wyzwanie analityczne. Do przesiewowych analiz żywności na...
7.03.2017
Autor: Krzysztof Wójcicki*
          Celem analiz było oznaczenie procentowej zawartości alkoholu etylowego w polskich wódkach przy wykorzystaniu widm w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) wraz z chemometryczną analizą danych. Opracowany model regresji PLS1 charakteryzował się niskim błędem RMSECV (0,47%) oraz wysoką...
21.01.2017
Autor: A. Szymczycha-Madeja1, M. Wełna1, P. Pohl1, E. Stelmach1, D. Jędryczko1,
      W pracy porównano różne procedury (klasyczne i alternatywne) przygotowania próbek herbaty czarnej i zielonej w ich analizie wielopierwiastkowej metodami ICP OES i FAAS. Analiza statystyczna wyników wraz z oceną wybranych parametrów walidacyjnych porównywanych metod analitycznych pozwoliła...
14.12.2016

Strony