Artykuły

Autor: Andrzej Łach*, Grzegorz Pasztyła**
      Należy wytłumaczyć dlaczego wody litowo-arsenowe zostały uznane jako unikalne. Wody litowe są rzadkimi wodami, co można zaobserwować na przykładzie polskich uzdrowisk. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wód arsenowych, a zupełnie mało prawdopodobne jest występowanie obu...
11.04.2015
Autor: Teodozja Marianna Lipińska*
    Wprowadzenie     Mikrofalowe promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje zakres od 1-300 GHz, co odpowiada długości fal o zakresie 30 cm do 1 mm. Od strony dłuższych fal sąsiaduje z falami radiowymi, a od strony wyższej energii z promieniowaniem podczerwonym. Można powiedzieć, że pewnie dlatego...
11.03.2015
Autor: Ewa Pawelec, Elżbieta Siwiec*
        Wykorzystanie analizy spektralnej Badanie przemian chemicznych środków smarowych     Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania analizy spektralnej do określenia przemiany struktury smarów plastycznych podczas testów tribologicznych prowadzonych w warunkach stałych i zmiennych...
24.02.2015
Autor: Zofia Mzyk, Jacek Anyszkiewicz, Tadeusz Gorewoda*
Wstęp Warunkiem dobrej  metody analitycznej dla spektometrii rentgenofluorescencyjnej (XRF) jest uzyskanie proporcjonalności między wielkością mierzoną (natężenie promieniowania fluorescencyjnego X) i oznaczaną (stężenie analitu). Osiągnięcie takiej zależności w spektrometrii XRF było celem wielu...
3.02.2015
Autor: Krystyna Mysłowska, Jadwiga Marczewska
      Dobra praktyka mikrobiologiczna w laboratorium w wytwórni farmaceutycznej Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska*     Laboratorium mikrobiologiczne w wytwórni farmaceutycznej podlega takim samym wymaganiom jak inne obszary działań w produkcji preparatów leczniczych, zgodnie z GMP (ang. Good...
16.01.2015
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, Agnieszka Obstój*
      Wprowadzenie   Konwencja sztokholmska z 2001 r. dotycząca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) obejmuje 12 grup lub związków chemicznych [12]. Zaliczono do nich polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD),  polichlorowane dibenzofurany (PCDF), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz dziewięć...
12.12.2014
Autor: Krzysztof Nyrek
      Krzywa kalibracyjna krok po kroku   Krzysztof Nyrek*   Większość laboratoriów wykorzystuje krzywą kalibracyjną do codziennych pomiarów. Jest więc rzeczą naturalną, że przy tej okazji pojawia się szereg pytań odnośnie wyznaczania jej parametrów i sposobów sprawdzania jakości uzyskanej krzywej...
4.11.2014
Autor: Paula Ślipek, Michał Rok
  Azotowe laboratorium – przegląd urządzeń kriogenicznych dla zróżnicowanych potrzeb laboratoryjnych   Kriobiologia, krioprezerwacja, witryfikacja – zastosowanie i zapotrzebowanie   Produkcja gazów ciekłych - Jednostka Rozdziału Powietrza - Air Liquide Polska/ALKAT, Dąbrowa Górnicza  ...
20.10.2014
Autor: Tomasz Kruk
    Narzędzia dla nanotechnologii     Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)   Tomasz Kruk*     Wprowadzenie Wśród wielu urządzeń kojarzonych z nanotechnologią żadne nie jest tak dobrze rozpoznawalne i proste w założeniu swojej budowy jak mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope) zwany...
10.10.2014
Autor: Jadwiga Marczewska
      Jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych w świetle wymagań Farmakopei Polskiej         Mikrobiologia farmaceutyczna jest dziedziną nauki związaną bezpośrednio z lekiem, zajmującą się mikrobiologicznymi aspektami produkcji, kontroli oraz stosowania i działania produktów leczniczych....
7.09.2014

Strony