dostawa 2 szt. obudów ekranowanych eliminujących wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
Tel. (12)6173595
Fax. (12)6173595
E-mail dzp@agh.edu.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

dostawa 2 szt. obudów ekranowanych eliminujących wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Temat: dostawę 2 szt. obudów ekranowanych eliminujących wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-666/20"Numer referencyjny:KC-zp. 272-666/20

Specyfikacja

http://www.dzp.agh.edu.pl/

CPV

32441300-9: System telemetryczny

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) a) Formularz oferty - wypełniony i podpisany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią), b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) Opisy techniczne oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 70
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert2021-01-14

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres udzielonej gwarancji 10,00 Zwiększona skuteczność ekranowania w paśmie 300MHz-3GHz 20,00 Wyposażenie dodatkowe obudowy 10,00

Uwagi

Adres:Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Dział Zamówień Publicznych paw. C- 1,portierniaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 14.01.2021godzina: 10:30III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)a) Formularz oferty - wypełniony i podpisany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią), b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) Opisy techniczne oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

Data dodania

2020-12-31