Dostawa aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE
31-008 KRAKÓW
ŚW. ANNY 12
Tel. 12 422 04 11
Fax. 12 421 98 51
E-mail prorektor.cm@uj.edu.pl
WWW www.cm-uj.krakow.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Treść zamówienia

Dostawa aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w ramach realizacji projektu (CDT-CARD) w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla UJ CM w Krakowie.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w ramach realizacji projektu (CDT-CARD) w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla UJ CM w Krakowie.1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” (CDT-CARD) w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.1.2 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ. 2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny zawierający parametry techniczne i warunki wymagane, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. 141.2713.41.2021

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.cm-uj....

LINK do SIWZ

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4969/0

CPV

38.95.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące środki przedmiotowe: 1. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia, 2. dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw), certyfikat ISO 14001, certyfikat TCO. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim, 3.karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim, 4. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych dystrybutorach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące środki przedmiotowe: 1. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia, 2. dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw), certyfikat ISO 14001, certyfikat TCO. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim, 3.karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim, 4. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych dystrybutorach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 3.2 wypełnioną tabelę parametrów „Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane” - odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza Oferty, 3.3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 3.4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ, 3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z pkt 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. 12 433 27 30, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

42 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-10-14

Sposób składania ofert

https://www.soldea.pl/epz/epz/ Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-11-12

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 90
gwarancja 10

Uwagi

2021/BZP 00209216/01


Dostawy
Dostawa aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w ramach realizacji projektu (CDT-CARD) w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla UJ CM w Krakowie.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: św. Anny 12
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w ramach realizacji projektu (CDT-CARD) w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla UJ CM w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4949afcf-25ca-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00209216
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00122882/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Aparat do wykonywania tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/zamowienia_ustawowe/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.soldea.pl/epz/epz/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2713.41.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 318311,65 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do wykonywania, tzw. cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” (CDT-CARD) w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny zawierający parametry techniczne i warunki wymagane, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38950000-9 - Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 17) SWZ: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące środki przedmiotowe:
1. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
2. dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw), certyfikat ISO 14001, certyfikat TCO. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,
3.karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,
4. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych dystrybutorach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące środki przedmiotowe:
1. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
2. dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw), certyfikat ISO 14001, certyfikat TCO. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,
3.karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim,
4. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych dystrybutorach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 wypełnioną tabelę parametrów „Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane” - odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza Oferty,
3.3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ,
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z pkt 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z pkt 7) SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 10:01
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Numer informacji: 2021-BZP-00209216-01

Data dodania

2021-10-06