Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin
Akademicka 13
Tel. +48 814456603
Fax. +48 814456730
E-mail zamowienia@up.lublin.pl
WWW www.up.lublin.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” z podziałem na 2 części.
Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 i 2 będzie spełniał wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do Zakładu Roślin Ozdobnych i Dendrologii, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Specyfikacja

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
PL814
ul. Akademicka 13, pok. 55
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Gadzało - Sekcja ds Zamówień Publicznych
Tel.: +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Faks: +48 814456730
Kod NUTS: PL814 Adresy internetowe:
Główny adres: www.up.lublin.pl
Adres profilu nabywcy: https://uplublin.eb2b.com.pl/
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1/ formularz ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. (Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pliku doc, docx, pdf, xls, xlsx lub innej wynikającej z przepisów prawa i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty);
2/ wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 do SIWZ;
3/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
4/ dowód wniesienia wadium (jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć oryginał gwarancji/poręczenia). Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;
5/ pełnomocnictwo – oryginał w formie dokumentu elektronicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopia urzędowo potwierdzona przez notariusza, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza - w przypadku, gdy upoważnienie do tych czynności nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dotyczy;
6/ pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli dotyczy.
Oświadczenie składane po otwarciu ofert - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie w zakładce załączniki informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale I pkt I.5. SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

LINK do SIWZ

http://uplublin.eb2b.com.pl/

CPV

38510000-3: Mikroskopy
38410000-2: Przyrządy pomiarowe

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
a) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania,
b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 ustawy Pzp.
V.3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
V.3.1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2/ oświadczenie wykonawcy w formie oryginału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
V.3.2. W zakresie wykazania spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1/ Folder lub prospekt lub kartę katalogową zawierających fotografie i szczegółowy opis oferowanego urządzenia.
V.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V.3.1 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2/ Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3/ Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w V.3.1 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. V.4 ppkt 2 stosuje się.
4/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V.3.1 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt V.3.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w projekcie umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
PL814
ul. Akademicka 13, pok. 55
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Gadzało - Sekcja ds Zamówień Publicznych
Tel.: +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Faks: +48 814456730
Kod NUTS: PL814 Adresy internetowe:
Główny adres: www.up.lublin.pl
Adres profilu nabywcy: https://uplublin.eb2b.com.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


20-950 Lublin
Akademicka 13

2019-10-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


20-950 Lublin
Akademicka 13

2019-10-10

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1/ formularz ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. (Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pliku doc, docx, pdf, xls, xlsx lub innej wynikającej z przepisów prawa i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty);
2/ wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 do SIWZ;
3/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
4/ dowód wniesienia wadium (jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć oryginał gwarancji/poręczenia). Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;
5/ pełnomocnictwo – oryginał w formie dokumentu elektronicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopia urzędowo potwierdzona przez notariusza, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza - w przypadku, gdy upoważnienie do tych czynności nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dotyczy;
6/ pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli dotyczy.
Oświadczenie składane po otwarciu ofert - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie w zakładce załączniki informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale I pkt I.5. SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne UZP, KIO
Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/09/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419211-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-09-06