Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej

Treść zamówienia

Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych współpracujących ze sobą urządzeń: tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych wraz z wyposażeniem. Dalsze informacje co do zamówienia podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Pzp. W postępowaniu nie przewiduje się (nie ma zamiaru) ani zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się też stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejsze...

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Orłowska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494321Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl
Podstawy wykluczenia w postępowaniu: O udzielenie zamówienia (tak w części 1, jak i części 2) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ww. zakresie:
1. Nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
2. W terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
Wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.), które to rozporządzenie dalej (poniżej) zwane jest w skrócie jako RwsRD]. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji,
gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (oferta jednego, tego samego Wykonawcy).
3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) w ramach danej części zamówienia wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) Z zastrzeżeniem pkt 2–4 poniżej – informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD, przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2) Z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) powyżej – informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
I 21 ustawy Pzp).
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp).
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie)
5) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD.
6) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD.
4. Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1–4 powyżej podlegają złożeniu jako wystawione (sporządzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1–3 powyżej podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazane.

CPV

42632000-5: Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
42997300-4: Roboty przemysłowe

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zaproponuje zawarcie umowy o zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji (zawiadomieniu) o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przekazanej Wykonawcom na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Postanowienie niniejsze nie zamyka prawa Zamawiającego do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia umowy) z uprawnienia do ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, czy też w trybie wskazanym w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Zawarcie umowy nie będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Orłowska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494321Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


2020-08-18

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


2020-08-18

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 36
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 4
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia w postępowaniu: O udzielenie zamówienia (tak w części 1, jak i części 2) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ww. zakresie:
1. Nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
2. W terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
Wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.), które to rozporządzenie dalej (poniżej) zwane jest w skrócie jako RwsRD]. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji,
gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (oferta jednego, tego samego Wykonawcy).
3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) w ramach danej części zamówienia wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) Z zastrzeżeniem pkt 2–4 poniżej – informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD, przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2) Z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) powyżej – informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
I 21 ustawy Pzp).
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp).
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie)
5) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD.
6) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD.
4. Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1–4 powyżej podlegają złożeniu jako wystawione (sporządzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1–3 powyżej podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazane.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/07/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318740-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-07-08