Dostawa „Disolvera laboratoryjnego z opcją pracy w próżni i atestem oraz niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

GREINPLAST SP. Z O.O.
36-007 Krasne
Krasne 512B
Tel. +48 /17 77 13 543; +48/17 77 13 545; +48/17 77 13 
E-mail dotacja2017@greinplast.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194777

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski + Rzeszów

Treść zamówienia

Dostawa „Disolvera laboratoryjnego z opcją pracy w próżni i atestem oraz niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Nabycie „Disolvera laboratoryjnego z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami”(1 szt.), w ramach realizacji projektu „Inwestycja w rozwój centrum badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (obejmująca zakup, transport do zakładu Zamawiającego, instalację) fabrycznie nowego sprzętu: „Disolver laboratoryjny z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.,
o specyfikacji technicznej przedstawionej w załączonym "Zapytaniu ofertowym nr ZO/2019/32" pkt. 3.2 i wymaganiach przedstawionych w pkt. 3.4 do 3.6.
Opis: „Disolver laboratoryjny z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 3 "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32"
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194777

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32").
2. Szczegółowe opisy techniczne oferowanego produktu w formie wypełnionego Załącznika nr 2 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32" lub dołączonych katalogów, prospektów lub folderów producenta, sporządzone w języku polskim, pozwalające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32"). 
4. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do KRS czy CEiDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa lub podmiot upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zawartej umowie w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach wskazanych we wzorze Umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32, §7 ust. 3)
1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32").
2. Szczegółowe opisy techniczne oferowanego produktu w formie wypełnionego Załącznika nr 2 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32" lub dołączonych katalogów, prospektów lub folderów producenta, sporządzone w języku polskim, pozwalające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32"). 
4. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do KRS czy CEiDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa lub podmiot upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: dotacja2017@greinplast.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Pogorzelec; Elwira Węglowska; Łukasz Czerwiński
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 /17 77 13 543; +48/17 77 13 545; +48/17 77 13 529

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia udzielenia zamówienia, czyli od daty zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji (pkt. 3.4 "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32")

Miejsce i termin składania ofert


36-007 Krasne
Krasne 512B

2019-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


36-007 Krasne
Krasne 512B

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe:
1. Kryterium ,,cena” – waga 80%. Najwięcej punktów (maksymalnie 80 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną netto. 
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
C= [Cmin/Co] x 100 x 80%, gdzie:
C – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium ,,cena”,
Cmin – cena netto oferty najtańszej z ofert rozpatrywanych (wyrażona w PLN) ,
Co – cena netto oferty rozpatrywanej (wyrażona w PLN),
2. Kryterium ,,gwarancja” – waga 15%. Najwięcej punktów (maksymalnie 15 pkt.) otrzyma oferta 
z najdłuższym okresem gwarancji wyrażonym w dniach kalendarzowych.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
G = [Go/Gmax] x 100 x 15 %, gdzie 
G – liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „gwarancja”
Go – okres gwarancji z oferty rozpatrywanej (wyrażony w dniach kalendarzowych)
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert rozpatrywanych (wyrażony w dniach kalendarzowych)
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia powyżej 1460 dni kalendarzowych nie będzie on dodatkowo punktowany, a do wzoru jako Go i Gmax zostanie podstawione 1460 dni kalendarzowych. 
3. Kryterium „maksymalny pobór prądu” – waga 5%. Najwięcej punktów (maksymalnie 5 pkt.) otrzyma oferta z najniższym „maksymalnym poborem prądu” urządzenia wyrażonym w kilowatach (kW). Maksymalny pobór prądu określony dla disolvera pracującego z maksymalną prędkością obrotową mieszadła.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
P = [Pmin/Po] x 100 x 5%, gdzie 
P – liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „maksymalny pobór prądu”
Pmin – najniższy zaoferowany „maksymalny pobór prądu” urządzenia spośród ofert rozpatrywanych (wyrażony w kilowatach [kW])
Po – „maksymalny pobór prądu” urządzenia z oferty rozpatrywanej (wyrażony w kilowatach [kW])
Wyniki z powyższych równań będą uwzględniane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z zasadami matematycznymi.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem: O = C + G + P zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku ofert o takie samej liczbie punktów, wybrana zostanie oferta z wyższą liczbą punktów wg kryterium „pobór prądu”.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.08.2019r. do siedziby Zamawiającego na adres podany w pkt.1 "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32", kurierem, pocztą lub osobiście do godz. 15.00 lub przesłać mailem na adres: dotacja2017@greinplast.pl 
W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. Oferta powinna zawierać dopisek: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/32 z dnia 11.07.2019”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Krasne 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-07-11