Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Dział Zamówień Publicznych UMCS
20-031 Lublin
Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5
Tel. 81/ 537 57 00
Fax. 81/ 537 57 03
E-mail mariola.dyrda@umcs.pl 
WWW www.umcs.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Pipeta Eppendorf Research®plus(IVD), ultra lekka, jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko ep T.I.P.S.®, poj.2-20µl, żółty, np. nr kat. 3120 000 038 lub produkt równoważny

Pipeta Eppendorf Research®plus(IVD), ultra lekka, jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko ep T.I.P.S.®, poj.100-1000µl,niebieski, np. nr kat. 3120 000 062 lub produkt równoważny

Oryginalna treść ogłoszenia


p.sdfootnote-western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.sdfootnote-cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.sdfootnote-ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }a.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }


Dział
Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja
Zaopatrzenia Lublin, dnia 11.07.2018 r

20-031
Lublin, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5

tel.
81/ 537 57 00 fax 81/ 537 57 03 

Zapytanie
ofertowe nr 2208_2018

o
wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

lub
zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

(Dz.
U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

Część
1 
 

 

Lp

 

Nazwa

 


 

Ilość

 

Oferowany
produkt: numer katalogowy, producent

 

Cena
jedn.

brutto

 

Wartość
brutto

 

1

 

Pipeta
Eppendorf Research®plus(IVD), ultra lekka, jednokanałowa,
zmienna, zawiera pudełko ep T.I.P.S.®, poj.2-20µl, żółty,
np. nr kat. 3120 000 038 lub produkt równoważny

 

1
szt

 


 

 


 

 


 

 

2

 

Pipeta
Eppendorf Research®plus(IVD), ultra lekka, jednokanałowa,
zmienna, zawiera pudełko ep T.I.P.S.®, poj.100-1000µl,niebieski,
np. nr kat. 3120 000 062 lub produkt równoważny

 

1
szt.

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 1.  

 

 


 
 

 

Razem:

 


 W
przypadku podanych numerów katalogowych danego produktu Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który
zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć
do oferty dokument potwierdzający jego równoważność

– kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Ofertę
prosimy przesłać w terminie do dnia 16.07.2018r
do godz. 10:00


Termin
realizacji dostawy: w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia

Warunki
dostawy: 
na koszt dostawcy

Termin
płatności faktura VAT z
odroczonym terminem płatności (30 dni) 


 

Zamawiający
złoży zamówienie
u
Wykonawcy, który zaoferuje
najniższą

cenę.

Odpowiedź
prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres:
mariola.dyrda@umcs.pl  


Oświadczam,
że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy
wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za kwotę: 
.......................... zł brutto ( w tym koszty dostawy). 


dnia
....................... 
………………………………….
pieczątka
i podpis Wykonawcy


 

Klauzula
informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego


 


Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 


1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email:

zampubl@umcs.lublin.pl;


2.
inspektorem
ochrony danych osobowych w Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej
 jest
Pani Elżbieta
Krzyżak
,
kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl
*
;


3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO
w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 /
art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej
ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;


4.
odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;


5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;


6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;


7.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;


8.
posiada Pani/Pan:

 • na
  podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
 • na
  podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
  osobowych **;
 • na
  podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
  przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy RODO;

 


9.
nie przysługuje Pani/Panu:

 • w
  związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
  danych osobowych;
 • prawo
  do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na
  podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 


 


 


 


 

______________________


*
Wyjaśnienie:

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**
Wyjaśnienie:
 skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***
Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
 

1 rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1). 
 

2 W
przypadku gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Specyfikacja

www.umcs.pl/pl/zapytania-ofertowe,2282,dostawa-drobnego-asortymentu-labo...

Wymagany termin realizacji zamówienia

w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Dział Zamówień Publicznych UMCS
20-031 Lublin
Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5 do godz. 10:00

2018-07-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Uwagi

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: mariola.dyrda@umcs.pl

Data dodania

2018-07-11