Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
02-106 Warszawa
A.Pawińskiego 5a
Tel. 22 592 21 45
WWW ibbpan.bip.gov.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zapalarka gazowa (nr kat.1-7001, bionovo) - 2 szt.
Czasomierz laboratoryjny z magnesem - biały (nr kat.L-1317, bionovo) - 2 op.
3.
Kategoria zamówienia
Drobny Sprzęt Laboratoryjny

Specyfikacja

ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone/60-dsl-2018.html

LINK do SIWZ

http://ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone/60-dsl-2018.html

Załączniki do spec.

dk

Wymagania

a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.

Wadium

0,00

Wymagany termin realizacji zamówienia

28 dni

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
02-106 Warszawa
A.Pawińskiego 5a

2018-07-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Data dodania

2018-07-06