Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
01-815 WARSZAWA
DEWAJTIS 5
Tel. 22 561 88 00
Fax. 22 561 89 44
E-mail info@uksw.edu.pl
WWW www.uksw.edu.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”Przedmiotem zamówienia jest Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek. CNT.371.058.2021****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00279095/01 z dnia: 2021-11-223.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-11-24 10:00 Po zmianie: 2021-11-25 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-11-24 11:00 Po zmianie: 2021-11-25 10:30

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/534432

CPV

38.50.00.00, 38.53.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca, spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub wykonuje w ramach jednej umowy co najmniej jedną dostawę dyfraktometru proszkowego rentgenowskiego na kwotę co najmniej 400 000 zł brutto. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 7. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zaproponował rozwiązania równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 4 Pzp przedstawił dowody równoważności, o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp w szczególności określone tam przedmiotowe środki dowodowe. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: określone powyżej (dowody równoważności) 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Załączniki do SWZ 1. Formularz oferty 2. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp). 5. Opis Przedmiotu Zamówienia 6. Projektowane postanowienia umowy. 7. Oświadczenie o aktualności braku podstaw wykluczenia 8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp) 9. Wykazy dostaw. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, ul. ul. Dewajtis 5, 01-815, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 509687445, e-mail p.kmiec@uksw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

Wymagany termin realizacji zamówienia

120 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-11-25

Sposób składania ofert

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-12-23

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 50
parametry techniczne 50

Uwagi

2021/BZP 00263786/01


Dostawy
Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 509687445
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.kmiec@uksw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0cbbdd4-41a9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263786
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00117741/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.18 Dyfraktometr do Lab. Druku 3D MCB

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych RPO woj. mazowieckiego na lata 2014–2020. Umowa o dof. nr RPMA.01.01.00-14-8496/17-00. projekt: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW w Warszawie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone
w części XVII SWZ, w szczególności:
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów.
7.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
7.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
7.2.1. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
7.2.2. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
7.2.3. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
7.2.4. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
7.2.5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
7.2.6. przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
7.2.7. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
7.2.8. przesyłania odwołania
7.2.9. inne, z wyłączeniem oferty
odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
7.3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie przesyłania oferty odbywa się za
pośrednictwem Platformy i formularza do złożenia oferty. Szczegóły opisane w punkcie 7 poniżej.
7.5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom za pośrednictwem Platformy informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający
będzie zamieszczał dokumenty na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
7.8. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie:
Szczegóły w SWZ
8. Zamawiający poniżej określa w SWZ instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym
postępowaniu:
8.11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, [...]”. (Szczegóły w SWZ)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CNT.371.058.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa: Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym pozycyjnym zmieniaczem próbek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38530000-9 - Aparatura dyfrakcyjna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry Techniczne
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca, spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie), wykonał lub wykonuje w ramach jednej umowy co najmniej jedną dostawę dyfraktometru proszkowego rentgenowskiego na kwotę co najmniej 400 000 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 7. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zaproponował rozwiązania równoważne, o których
mowa w art. 101 ust. 4 Pzp przedstawił dowody równoważności, o których mowa w art. 101 ust.
5 i 6 Pzp w szczególności określone tam przedmiotowe środki dowodowe.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: określone powyżej (dowody równoważności)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Załączniki do SWZ
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117
ust. 4 Pzp).
5. Opis Przedmiotu Zamówienia
6. Projektowane postanowienia umowy.
7. Oświadczenie o aktualności braku podstaw wykluczenia
8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 108
ust. 1 pkt 5 Pzp)
9. Wykazy dostaw.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na
dostawy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w
sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które Strony Umowy nie miały wpływu, a okoliczności
(zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów administracji publicznej,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy, a wpływających obiektywnie,
bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie
świadczeń Stron Umowy, w sposób określony pierwotnie w Umowie;
3) zmiany wartości Umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity obwieszczenie z dnia 19 marca 2021:
Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed
wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od
towarów i usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości Umowy w zakresie dotyczącym
wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że należne Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonanie Umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
4) zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został
wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt
posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność:
a) niż produkt będący przedmiotem umowy oraz
b) niż określone dla zmienianego produktu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
5) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4-5 i ust 2 wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega
zmianie.
4. Wprowadzenie do Umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 i ust 2 jest warunkowane
złożeniem przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z
uzasadnieniem zmiany wraz z przedstawieniem dowodów potwierdzających zaistnienie
okoliczności uzasadniających zamianę.
5. Wprowadzenie do Umowy zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody obydwu Stron
wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-23
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Szczegóły wymagań określone są w dokumentacji postępowania (SWZ)

Numer informacji: 2021-BZP-00263786-01

Data dodania

2021-11-23

Ostatnia modyfikacja

2021-11-23