dostawa fotopowielacza czułego w zakresie czerwonym wraz z dodatkowymi elementami osprzętu

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

konkurs ofert

Dane organizatora

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
31-342 Kraków
Radzikowskiego 152
Tel. 12 662 8200
Fax. 12 662 8458
E-mail dyrektor@ifj.edu.pl
WWW www.ifj.edu.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

dostawa fotopowielacza czułego w zakresie czerwonym wraz z dodatkowymi elementami osprzętu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem konkursu jest dostawa fotopowielacza czułego w zakresie czerwonym wraz
z dodatkowymi elementami osprzętu, takimi jak: radiator z wentylatorem, zasilacz
z kontrolerem temperatury, adapter c-mont oraz adapter do światłowodu - dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Specyfikacja

www.ifj.edu.pl/przetargi/DZI/konkursy/

LINK do SIWZ

http://www.ifj.edu.pl/przetargi/DZI/konkursy/

Załączniki do spec.

zał

Wymagania

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana.
5) Oferta musi zawierać propozycję ceny wg formuły określonej przez Zamawiającego.
6) Do oferty należy dołączyć:
wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3,
wypełniony formularz techniczno – cenowy – załącznik nr 4,
zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5,
specyfikację techniczną urządzenia wraz ze zdjęciem/zdjęciami.
7) Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby:
oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo dokumentu CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wadium

nie dotyczy.

Osoba do kontaktu

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu jest: Krystyna Adamek, Tel. 12 662 8404, e- mail: krystyna.adamek@ifj.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin dostawy: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
31-342 Kraków
Radzikowskiego 152 do godz. 11:30.

2020-11-23

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
31-342 Kraków
Radzikowskiego 152

2020-11-23

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

ofertę można przesłać drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów, na adres e-mail krystyna.adamek@ifj.edu.pl za potwierdzeniem otrzymania e-maila.
Uwaga: Oferta wysłana drogą elektroniczną musi być oznaczona tytułem: „Oferta nr DZI-271-81/20”. Pliki ofert złożonych drogą elektroniczną będą otwarte w tym samym terminie co oferty złożone pisemnie w kopertach.

Data dodania

2020-11-16