Dostawa i montaż wytłaczarki filamentów polimerowych dla drukarek 3D

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
Poniatowskiego 15
Tel. +48 322083547
Fax. +48 322083568
E-mail dzp@sum.edu.pl
WWW www.sum.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa i montaż wytłaczarki filamentów polimerowych dla drukarek 3D


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzenia laboratoryjnego dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - wytłaczarki filamentów polimerowych dla drukarek 3D - 1 szt. do Zakładu Farmacji Aptecznej w Sosnowcu. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o specyfikację techniczną.

Specyfikacja

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego postępowania: 2018/S 065-144174. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, przed terminem otwarcia ofert, w wysokości: 1 000 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz. 310).
Środki pieniężne należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 z adnotacją: „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/190/I/18/19”.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, składa oryginał tego dokumentu w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia:
1) nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert,
2) okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert,
3) musi być sporządzony w języku polskim.
Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z przesłanką art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

LINK do SIWZ

http://portal.smartpzp.pl/sumkatowice

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp (przesłanki obligatoryjne). Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice/elearning. Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.
Ważne! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (np. PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do platformy SmartPZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem np. PAdES; Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu np. XAdES. Wymagania techniczne: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio *.xml, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls lub *.xlsx.
Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8. oraz oprogramowanie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Oferty w formie elektronicznej podczas załączania przez Wykonawcę plików, wymagane jest odpowiednie oznaczenia statusu takiego dokumentu w kolumnie oznaczonej „Jawny”. Ustawieniem domyślnym jest jawność załączonego pliku, aby oznaczyć plik jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć checkbox. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności (część jawna bez zaznaczonego checkboxa •, część zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa z zaznaczonym checkboxem). W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


08;30

2019-04-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


09;00

2019-04-16

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pozacenowe / Waga: 40
Cena - Waga: 6028

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego postępowania: 2018/S 065-144174. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, przed terminem otwarcia ofert, w wysokości: 1 000 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz. 310).
Środki pieniężne należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 z adnotacją: „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/190/I/18/19”.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, składa oryginał tego dokumentu w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia:
1) nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert,
2) okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert,
3) musi być sporządzony w języku polskim.
Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z przesłanką art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25/03/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143322-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0


03/04/2019 S66 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2019/S 066-154365

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 062-143322)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wytłaczarki filamentów polimerowych dla drukarek 3D

Numer referencyjny: RZP/PN/190/I/18/19
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzenia laboratoryjnego dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - wytłaczarki filamentów polimerowych dla drukarek 3D - 1 szt. do Zakładu Farmacji Aptecznej w Sosnowcu. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o specyfikację techniczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 062-143322

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryterium Cena
Zamiast:

Waga: 6028

Powinno być:

Waga: 60

Numer sekcji: II.1.5
Zamiast:

Wartość bez VAT: 40 553.99 EUR

Powinno być:
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/04/2019
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 16/04/2019
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/04/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/04/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2019-03-28

Ostatnia modyfikacja

2019-04-03