Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas (LC-MS-MS) wraz z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
— załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,
— załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
W przedmiotowym postępowaniu zastosowano dialog techniczny. Informacje dotyczące przeprowadzonego dialogu znajdują się na stronie internetowej: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/dialog-techniczny/12081-zaproszenie-na...

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny – państwowy instytut badawczy
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Szymańska
E-mail: violetta.szymanska@pgi.gov.plAdresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt 9 SIWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
3.1. wykazu dostaw zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie-na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 5 do SIWZ (Wykaz dostaw);
3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – na formularzu zgodnym z treścią Zał. nr 6 do SIWZ (Wykaz osób);
3.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;
3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – na formularzu zgodnym z treścią Zał. nr 7 do SIWZ;
3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – na formularzu zgodnym z treścią Zał. nr 8 do SIWZ.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach,którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
5. Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
7. Dokumenty, których Zamawiający żąda od Wykonawców spoza RP zostały określone w pkt 11.6 SIWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wys. 30 000,00 PLN.

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas (LC-MS-MS);
7.2.2. będzie dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i uruchomienia chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas (LC-MS-MS) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku/-ach związanym z obsługą i serwisem chromatografów cieczowych sprzężonych z kwadrupolowym spektrometrem mas (LC-MS-MS).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej wartości brutto podanej w formularzu „Oferta”.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Wadium

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. W celu pot

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny – państwowy instytut badawczy
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Szymańska
E-mail: violetta.szymanska@pgi.gov.plAdresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


2020-07-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


2020-07-27

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Górna granica mas detektora / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czułość detektora / Waga: 30
Cena - Waga: 50

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt 9 SIWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
3.1. wykazu dostaw zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie-na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 5 do SIWZ (Wykaz dostaw);
3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – na formularzu zgodnym z treścią Zał. nr 6 do SIWZ (Wykaz osób);
3.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;
3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – na formularzu zgodnym z treścią Zał. nr 7 do SIWZ;
3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – na formularzu zgodnym z treścią Zał. nr 8 do SIWZ.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach,którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
5. Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
7. Dokumenty, których Zamawiający żąda od Wykonawców spoza RP zostały określone w pkt 11.6 SIWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wys. 30 000,00 PLN.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: PolskaAdres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/06/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283350-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-06-18