Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
61-712 Poznań
ul. Wieniawskiego 1
E-mail zerbin@amu.edu.pl
WWW http://www.amu.edu.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu Sonata Bis.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, p. 303
E-mail: zerbin@amu.edu.plAdresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się w PLN, przed upływem terminu składania ofert.
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Do oferty należy dołączyć: dokument JEDZ, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa Pzp – Zamawiający najpierw dokona punktowej oceny ofert, a następnie zbada czy oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert) nie podlega odrzuceniu oraz oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać oraz nie oceniać. W przypadku, gdy okaże się, że oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza podlega odrzuceniu lub Wykonawca podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający oceni Wykonawcę oraz zbada ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W przypadku, gdy 2 lub więcej ofert zdobędzie taką samą punktację, Zamawiający dokona oceny tych ofert, jeżeli okaże się, że spełniają wymagania, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie dodatkowych ofert.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 61 829 40 00, www.amu.edu.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Pani/Pani Justyna Baksalary email: iod@amu.edu.pl;
6. Dane osobowe Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
c) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
d) Dane osobowe Wykonawców biorących udział w postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Obowiązek podania przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
f) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
g) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu posiadają:
(dalsze zapisy w SIWZ).

LINK do SIWZ

http://zamowienia.amu.edu.pl/ogloszenia

CPV

38430000-8: Aparatura do wykrywania i analizy

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Wykonawca złoży z ofertą: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie dokumentu JEDZ. Na wezwanie Zamawiającego:
— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W art. 24 ust. 1 pkt 14 i art. 24 ust. 5 pkt 6 mowa jest o urzędującym członku organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólniku spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszu w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurencie,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5–6 ustawy – zgodnie ze złożonym zał. nr 3 do SIWZ,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – zgodnie ze złożonym zał. nr 3 do SIWZ,
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie ze złożonym zał. nr 3 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – informacja potwierdzająca posiadanie środków w kwocie co najmniej: 350 000,00 PLN. Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej: jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. Wykonawca dostarczył co najmniej 1 spektrometr mas z chromatografem gazowym i 1 chromatograf gazowy za kwotę łączną co najmniej 350 000,00 PLN brutto.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 PLN

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, p. 303
E-mail: zerbin@amu.edu.plAdresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


61-712 Poznań
ul. Wieniawskiego 1

2020-03-10

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


61-712 Poznań
ul. Wieniawskiego 1

2020-03-10

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się w PLN, przed upływem terminu składania ofert.
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Do oferty należy dołączyć: dokument JEDZ, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa Pzp – Zamawiający najpierw dokona punktowej oceny ofert, a następnie zbada czy oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert) nie podlega odrzuceniu oraz oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać oraz nie oceniać. W przypadku, gdy okaże się, że oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza podlega odrzuceniu lub Wykonawca podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający oceni Wykonawcę oraz zbada ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W przypadku, gdy 2 lub więcej ofert zdobędzie taką samą punktację, Zamawiający dokona oceny tych ofert, jeżeli okaże się, że spełniają wymagania, Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie dodatkowych ofert.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 61 829 40 00, www.amu.edu.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Pani/Pani Justyna Baksalary email: iod@amu.edu.pl;
6. Dane osobowe Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
c) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
d) Dane osobowe Wykonawców biorących udział w postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Obowiązek podania przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
f) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
g) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu posiadają:
(dalsze zapisy w SIWZ).
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Departament Odwołań urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/01/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52929-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-02-04