Dostawa, instalacja, oraz odbiór oprzyrządowania do komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej

Branża


      sprzęt wyposażenie, aparatura
      usługi

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

APTIV SERVICES POLAND S.A.
30-399 Kraków
Podgórki Tynieckie 2
Tel. +48 12 2266722
Fax. n/d
E-mail milosz.handzel@aptiv.com
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241143

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja, oraz odbiór oprzyrządowania do komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie jest na rzecz realizowanego projektu „Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego dedykowanego opracowaniu specjalizowanych, wysokowydajnych i bezpiecznych modułów komunikacyjnych dla architektury elektrycznej/elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II, Działanie 2.1 i jest podyktowane obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, oraz odbiór oprzyrządowania do komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej jak również wykonanie szkolenia personelu z zakresu obsługi tego oprzyrządowania na terenie firmy APTIV.
Ilość: 1 zestaw oprzyrządowania
Minimalny okres gwarancji to okres 24 miesięcy.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE ILOŚCI ZNAKÓW MOŻLIWYCH DO WPROWADZENIA W TEJ SEKCJI, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ OPISANY W CAŁOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO OGŁOSZENIA – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM PRZED ZŁOŻENIEM OFERT
Polska wersja językowa załącznika nr 1 zostanie przygotowana i udostępniona w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie przez potencjalnych oferentów
Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opis w zakresie następujących aspektów realizacji przedmiotu zamówienia:
a.Organizacja pracy na terenie budowy komory;
b.Zarządzanie i komunikacja z kierownikiem projektu;
c.Zapewnienie płatności na rzecz podwykonawców;
d.Harmonogram realizacji zamówienia;
e.Identyfikacja ryzyka oraz opis proponowanych działań w celu jego minimalizacji
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, oraz odbiór oprzyrządowania do komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej jak również wykonanie szkolenia personelu z zakresu obsługi tego oprzyrządowania na terenie firmy APTIV
Kod CPV: 38970000-5
Nazwa CPV: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241143

CPV

38970000-5: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Wymagania

Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz musi zawierać następujące elementy:
1. Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
2. Datę przygotowania oferty
3. Termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
4. Cena brutto/netto (brutto oraz netto)
5. Termin realizacji (w tygodniach)
6. Okres gwarancji (w miesiącach)
7. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
8. Opis przedmiotu oferty
9. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 10. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. Wykonawca wypełni i podpisze także niżej wymienione załączniki:
Załącznik nr 2.1 - Lista zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opis w zakresie następujących aspektów realizacji przedmiotu zamówienia:
a.Organizacja pracy na terenie budowy komory;
b.Zarządzanie i komunikacja z kierownikiem projektu;
c.Zapewnienie płatności na rzecz podwykonawców;
d.Harmonogram realizacji zamówienia;
e.Identyfikacja ryzyka oraz opis proponowanych działań w celu jego minimalizacji
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty w przypadku, kiedy na wezwanie zamawiającego oferent nie uzupełni brakujących elementów.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podpisze z Zamawiającym Umowę, której szablon jest załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie z pkt. 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
2. obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta
3. okoliczności siły wyższej
4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
5. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz musi zawierać następujące elementy:
1. Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
2. Datę przygotowania oferty
3. Termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
4. Cena brutto/netto (brutto oraz netto)
5. Termin realizacji (w tygodniach)
6. Okres gwarancji (w miesiącach)
7. Czas reakcji serwisu (w godzinach)
8. Opis przedmiotu oferty
9. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 10. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. Wykonawca wypełni i podpisze także niżej wymienione załączniki:
Załącznik nr 2.1 - Lista zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opis w zakresie następujących aspektów realizacji przedmiotu zamówienia:
a.Organizacja pracy na terenie budowy komory;
b.Zarządzanie i komunikacja z kierownikiem projektu;
c.Zapewnienie płatności na rzecz podwykonawców;
d.Harmonogram realizacji zamówienia;
e.Identyfikacja ryzyka oraz opis proponowanych działań w celu jego minimalizacji
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty w przypadku, kiedy na wezwanie zamawiającego oferent nie uzupełni brakujących elementów.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podpisze z Zamawiającym Umowę, której szablon jest załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: milosz.handzel@aptiv.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Miłosz Handzel
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 12 2266722

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa oraz montaż oprzyrządowania do jednej komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej zostanie zrealizowana przez wykonawcę w terminie do 25 tygodni od daty podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

Termin płatności faktur będzie wynosił 60 dni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i termin składania ofert


30-399 Kraków
Podgórki Tynieckie 2

2020-05-02

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


30-399 Kraków
Podgórki Tynieckie 2

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
A. Oferowana cena netto: 50 pkt
B. Termin dostawy: 30 pkt
C. Okres gwarancji: 10 pkt
D. Okres reakcji serwisu: 10 pkt
Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: Won = An x 0,5 + Bn x 0,3 + Cn x 0,1 + Dn x 0,1 Won - wskaźnik oceny oferty
A. Oferowana cena (koszt)
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
An = Cmin/Cn x 100
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie wartości minimalnej wśród złożonych ofert przez wartość ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.
Cena powinna zostać podana w walucie EUR. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty EUR przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia upłynięcia terminu składania ofert (ostatni dzień roboczy przed upływem terminu składania ofert 30.04.2020).
B. Oferowany termin dostawy – określony w tygodniach
W przypadku kryterium "Termin dostawy " oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Bn = (Tmin / Tn) x 100
gdzie:
Bn - ilość punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium "Termin dostawy ";
Tmin - Najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Tn - Termin realizacji z oferty "n";
Maksymalny termin dostawy to okres 25 tygodni liczony od momentu podpisania umowy.
C. Okres gwarancji:
W przypadku kryterium "Okres gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cn = (GPn / GPmax) x 100
gdzie:
Cn - ilość punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium "Okres gwarancji";
GPn – oferowany okres gwarancji oferenta w miesiącach
GPmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, w miesiącach
Minimalny okres gwarancji to okres 24 miesięcy
D. Okres reakcji serwisu:
W przypadku kryterium "Okres gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Dn = (Smin / Sn) x 100
gdzie:
Dn - ilość punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium "Okres reakcji serwisu";
Sn – czas wsparcia serwisowego oferenta, liczony w godzinach z uwzględnieniem tylko dni roboczych
Smin - najkrótszy czas serwisu spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, w godzinach z uwzględnieniem tylko dni roboczych
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-04-01