Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia - Dygestorium modułowe do ogólnych prac laboratoryjnych

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia - Dygestorium modułowe do ogólnych prac laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie Urządzenia: Dygestorium modułowe do ogólnych prac laboratoryjnych w Pracowni Analitycznej, fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio
przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu w projekcie pn. "Rozbudowa laboratorium badawczo-rozwojowego Gedeon-Richter poprzez utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząsteczek" w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Gedeon Richter Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: 1. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie Urządzenia: Dygestorium modułowe do ogólnych prac laboratoryjnych w Pracowni Analitycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do zapytania („Opis przedmiotu zamówienia”, „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymagania konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona ( z uwzględnieniem zapisów punkt IX podpunkt 3 Zapytania ofertowego)
3. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu.
4. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonego, zainstalowanego oraz uruchomionego Urządzenia, Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zapewnia szkolenie wskazanych osób wchodzących w skład personelu Zamawiającego wybranych przez Zamawiającego, w miejscu realizacji Przedmiotu Zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia powinien być objęty minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji, przy czym
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem postanowień pkt. IX Zapytania
ofertowego.
6. Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie Urządzenia - Dygestorium modułowe do ogólnych prac laboratoryjnych w Pracowni Analitycznej. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa laboratorium badawczo-rozwojowego Gedeon-Richter poprzez utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząsteczek" w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganiami koniecznymi opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248868

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: office@grodzisk.rgnet.org
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Szkuta-Kowalska, Kierownik Sekcji Analiz Chromatograficznych
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: tel.: 022 755 96 00, w. 3455

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 10 tygodni, montaż do końca 2020 r.
2. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania Zamówienia z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, niezwłocznie po zakończeniu niniejszego Postępowania.

Miejsce i termin składania ofert


2020-06-18

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego;
b) zostały złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z Postępowania;
c) zostały złożone w terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji przedstawionych w Ofercie.
3. Zamawiający ustanawia następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Cena całkowita brutto – 50 %
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10 %
3) Punktacja za spełnienie kryterium technicznego/funkcjonalnego – 40 %
4. Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
5. Punkty przyznawane za podane w pkt 3 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena całkowita brutto
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Cena całkowita brutto” nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = ------- x 50
Cb
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Cena całkowita brutto”,
Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb – całkowita cena brutto badanej oferty.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Okres gwarancji (w miesiącach)” nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:
Gb
G = --------- x 10
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”,
Gb – okres gwarancji oferty badanej,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji przewidziany w ofertach.
Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
3) Punktacja za spełnienie kryterium technicznego/funkcjonalnego
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Punktacja za spełnienie kryterium technicznego/funkcjonalnego” nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:
Tb
T = --------- x 40
Tmax
gdzie:
T – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Punktacja za spełnienie kryterium
technicznego/funkcjonalnego)”,
Tb – ilość funkcjonalności opcjonalnej oferty badanej,
Tmax – maksymalna ilość funkcjonalności opcjonalnej przewidziany w ofertach.
Kryteria techniczne/funkcjonalne za które można uzyskać punkty w tej kategorii są wymienione w opisie
Są to punkty opisu przedmiotu zamówienia: od 1.4 do 1.6.
Oferta nie zawierająca ani jednej dodatkowej funkcjonalności uzyska 0 punktów. Za każdy nieobligatoryjny punkt zostanie przyznane 5 pkt.
Łączna suma punktów (Sp) z powyższych kryteriów oceny ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie obliczona
wg wzoru:
Sp = C + G + T
gdzie:
Sp – łączna suma punktów,
C – liczba punktów w kryterium „Cena całkowita brutto”,
G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”,
T – liczba punktów kryterium „Punktacja za spełnienie kryterium technicznego/funkcjonalnego”.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt).
7. W przypadku odmowy podpisania Zamówienia przez wybranego Wykonawcę, zgodnie z Zapytaniem ofertowym w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć Zamówienie z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się zasadami
określonymi w Umowie o dofinansowanie. W tym zakresie Zamawiający może wezwać Wykonawców do
złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń.
9. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
10. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za
nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-06-09