Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Zestawu do analizy termicznej: Termograwimetr TGA oraz Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC

Branża


      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ks. J. Poniatowskiego 5
Tel. tel. kontaktowy: 607 779 929.
WWW http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238721

Województwo

mazowieckie

Powiat

grodziski

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Zestawu do analizy termicznej: Termograwimetr TGA oraz Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem Zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie Zestawu do analizy termicznej: Termograwimetr TGA oraz Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC („Urządzenie”).
Przedmiot zamówienia: 1. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie Zestawu do analizy termicznej:
Termograwimetr TGA oraz Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC („Urządzenie”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania („Opis przedmiotu zamówienia”, „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymagania konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu.
4. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonego, zainstalowanego oraz uruchomionego Urządzenia, Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zapewnia szkolenie wskazanych osób wchodzących w skład personelu Zamawiającego wybranych przez Zamawiającego, w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonych Urządzenia, Wykonawca, w ramach ich instalacji Urządzeń zapewnia modernizację istniejącej instalacji doprowadzenia gazów pomiarowych.
6. Przedmiot zamówienia powinien być objęty minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem postanowień pkt. IX Zapytania ofertowego.
Opis: 1. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie Zestawu do analizy termicznej:
Termograwimetr TGA oraz Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC („Urządzenie”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania („Opis przedmiotu zamówienia”, „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymagania konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238721

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Monika Herda, kierownik Pracowni analitycznej,
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: tel. kontaktowy: 607 779 929.

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 8 tygodni od podpisania Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, niezwłocznie po zakończeniu niniejszego Postępowania.

Miejsce i termin składania ofert


05-825 Grodzisk Mazowiecki
ks. J. Poniatowskiego 5

2020-04-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


05-825 Grodzisk Mazowiecki
ks. J. Poniatowskiego 5

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego;
b) zostały złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z Postępowania;
c) zostały złożone w terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji przedstawionych w Ofercie.
3. Zamawiający ustanawia następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Cena całkowita brutto – 80 %
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) – 20 %
4. Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
5. Punkty przyznawane za podane w pkt 3 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena całkowita brutto
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Cena całkowita brutto” nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = ------- x 80
Cb
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Cena całkowita brutto”,
Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb – całkowita cena brutto badanej oferty.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Okres gwarancji (w miesiącach)” nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:
Gb
G = --------- x 20
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”,
Gb – okres gwarancji oferty badanej,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji przewidziany w ofertach.
Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Łączna suma punktów (Sp) z powyższych kryteriów oceny ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie obliczona wg wzoru:
Sp = C + G
gdzie:
Sp – łączna suma punktów,
C – liczba punktów w kryterium „Cena całkowita brutto”,
G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt).
7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, zgodnie z Zapytaniem ofertowym w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie. W tym zakresie Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-03-16