Dostawa kolorymetru

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
95-200 Pabianice
Partyzancka 133/151
Tel. (042) 225-31-75, (042) 66-32-306
E-mail przetarg@aflofarm.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255942

Województwo

łódzkie

Powiat

pabianicki

Treść zamówienia

Dostawa kolorymetru.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup kolorymetru w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w Aflofarm w celu zwiększenia aktywności B+R w obszarze opracowania nowych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolorymetru. Pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia (URS) została przedstawiona w Załączniku nr 1 do niniejszego postępowania. Oferty nie spełniające URS nie będą brane pod uwagę. Oferent ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenie wraz z oprogramowaniem spełnia wszystkie parametry techniczne i wymagania określone przez Zamawiającego.
=> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia tj. w szczególności rozładunek i instalację.
=> Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje WE) co zostanie potwierdzone nadaniem i oznaczeniem urządzenia znakiem CE.
=> Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
=> W skład Przedmiotu Zamówienia wchodzi świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie robocizny, materiałów, części i podzespołów, na następujących warunkach:
- serwis gwarancyjny świadczony w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił Wykonawca;
- czas reakcji serwisowej do 60 h w dni robocze;
- Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, minimum jeden na rok.
=> Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie max. do 10 pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia i oprogramowania, w wymiarze min. 6 godzin.
=> Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
Szczegółowe informacje w załącznikach Zapytanie Ofertowe nr 17/2020 oraz specyfikacji przedmiotu zamówienia (URS).
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolorymetru, o poniższych parametrach:
1. Wymagania dotyczące obsługi kolorymetru. Kolorymetr musi:
- posiadać możliwość wykonania pomiarów własności kolorymetrycznych produktów o różnych postaciach kremów i emulsji.
- posiadać możliwość gromadzenia danych w pamięci urządzenia (min. 100 wzorców i min. 1000 próbek).
- umożliwiać pomiar koloru substancji kryjących oraz przezroczystych bez dodatkowej obróbki (poza czystymi barwnikami).
- posiadać możliwość pracy zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym.
- Instrukcja obsługi kolorymetru musi być w języku polskim.
2. Wymagania dotyczące oprogramowania kolorymetru. Oprogramowanie musi:
- być kompatybilne z systemem Windows (7 lub nowsze).
- mieć możliwość wykonywania pomiarów automatycznie oraz manualnie.
- mieć możliwość podłączenia drukarki w celu wydruku raportów.
- posiadać możliwość zgrania danych na przenośny dysk pamięci zewnętrznej.
- tabelaryzować wyniki pomiarów.
- pozwalać na obróbkę danych (przynajmniej w zakresie umożliwiającym ich kopiowanie i uśrednianie).
- dać możliwość przeniesienia danych pomiarowych bezpośrednio do arkusza Excel.
- posiadać możliwość gromadzenia danych (min. 1000 wzorców i min. 2000 próbek).
- być dostępne na przynajmniej 10 stanowisk.
- być dostępne w polskiej wersji językowej.
- mieć możliwość zainstalowania na komputerze zewnętrznym.
- umożliwiać sterowanie urządzeniem z komputera zewnętrznego.
- Oprogramowanie na zewnętrznym komputerze musi posiadać przynajmniej takie same funkcje oraz możliwości jak oprogramowanie kolorymetru.
3. Wymagania dotyczące wyposażenia kolorymetru
- Zasilacz (240V).
- Kabel USB.
- Osłona/pokrowiec.
- Niezbędne akcesoria kalibracyjne.
- Wymienna komora/adapter na kuwety.
- Wyświetlacz LCD, min. 5,5”
- Naczynia pozwalające zmierzyć bezpośrednio emulsje i kremy.
- Minimum jedno wejście USB
4. Alarmy krytyczne Muszą aktywować odpowiedni komunikat na panelu operatora i zatrzymywać pracę kolorymetru.
5. Minimalne parametry techniczne:
- Obsługa do 5 skali barw, przy 26 skalach zintegrowanych (w tym: skala jodowa, Hazena [Pt Co], Gardnera, Farmakopei, skale specyficzne jak Saybolt lub ASTM).
- Pomiar w kuwetach o długości optycznej w zakresie przynajmniej 10 mm - 50 mm
- Pomiar w naczyniach pozwalających zmierzyć bezpośrednio emulsje i kremy
- Iluminant: C oraz D65
- Obserwator: 2°, 10°
- Maksymalny ciężar: 8 kg.
Pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia (URS) została przedstawiona w Załączniku nr 1 do niniejszego postępowania. Oferty nie spełniające URS nie będą brane pod uwagę. Oferent ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenie wraz z oprogramowaniem spełnia wszystkie parametry techniczne i wymagania określone przez Zamawiającego.
=> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia tj. w szczególności rozładunek i instalację.
=> Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje WE) co zostanie potwierdzone nadaniem i oznaczeniem urządzenia znakiem CE.
=> Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
=> W skład Przedmiotu Zamówienia wchodzi świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie robocizny, materiałów, części i podzespołów, na następujących warunkach:
- serwis gwarancyjny świadczony w miejscu użytkowania sprzętu;
- w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił Wykonawca;
- czas reakcji serwisowej do 60 h w dni robocze;
- Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, minimum jeden na rok.
=> Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie max. do 10 pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia i oprogramowania, w wymiarze min. 6 godzin.
=> Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
Szczegółowe informacje w załącznikach Zapytanie Ofertowe nr 17/2020 oraz specyfikacji przedmiotu zamówienia (URS).
Kod CPV: 38500000-0
Nazwa CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255942

Załączniki do spec.

ZO 17_2020_kolorymetr.pdf"
ZO 17_2020_kolorymetr_zal. 1_URS.pdf"
ZO 17_2020_kolorymetr_zal. 3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow.docx"
ZO 17_2020_kolorymetr_zal. 2_formularz ofertowy.docx"
ZO 17_2020_kolorymetr_zal. 4_oswiadczenie o braku powiazan.docx"

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

a) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego),
b) Oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału V Zapytania Ofertowego,
c) Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, umożliwiająca jednoznaczne potwierdzenie czy parametry oferowanych urządzeń są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja techniczna musi zawierać identyfikację poszczególnych punktów z URS.
d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 17/2020.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
1. Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
2. Poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto;
3. Przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej;
4. Przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
5. Zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy np.: zmiany techniczne/technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej;
6. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
7. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
8. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 17/2020.
a) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego),
b) Oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału V Zapytania Ofertowego,
c) Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, umożliwiająca jednoznaczne potwierdzenie czy parametry oferowanych urządzeń są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja techniczna musi zawierać identyfikację poszczególnych punktów z URS.
d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 17/2020.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: przetarg@aflofarm.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Czesław Belina, Małgorzata Daszkiewicz
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Czesław Belina: tel. (042) 225-31-75; Małgorzata Daszkiewicz: tel. (042) 66-32-306

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
Urządzenie musi zostać dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia należy przystąpić do rozładunku, instalacji, montażu oraz przeszkolenia pracowników. Terminem zakończenia realizacji zamówienia jest zakończenie instalacji potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru oraz przeszkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania maksymalnie 10 pracowników Zamawiającego.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 17/2020.

Miejsce i termin składania ofert

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. przetarg@aflofarm.pl
95-200 Pabianice
Partyzancka 133/151, do godz.12:00

2020-08-04

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami: Cena – 60%, długość
gwarancji - 20%, czas reakcji serwisu – 20%
Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Pabianice
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-28