Dostawa komory termiczno-próżniowej (komory TVAC) przeznaczonej do testowania instrumentów elektronicznych i mechatronicznych w warunkach symulujących środowisko przestrzeni kosmicznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Centrum Badań Kosmicznych PAN
00-716 Warszawa
Bartycka 18A
Tel. +48 224966270
Fax. +48 228403131
E-mail przetargi@cbk.waw.pl
WWW www.cbk.waw.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa komory termiczno-próżniowej (komory TVAC) przeznaczonej do testowania instrumentów elektronicznych i mechatronicznych w warunkach symulujących środowisko przestrzeni kosmicznej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, sprzedaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego komory termiczno-próżniowej (w skrócie: komory TVAC) przeznaczonej do testowania instrumentów elektronicznych i mechatronicznych w warunkach symulujących środowisko przestrzeni kosmicznej. Ponadto Wykonawca powinien przeprowadzić również kompleksowe szkolenie z obsługi komory TVAC dla pracowników Zamawiającego.

Specyfikacja

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Bartycka 18A
Warszawa
00-716
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Winkler
Tel.: +48 224966270
E-mail: przetargi@cbk.waw.pl
Faks: +48 228403131
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.cbk.waw.pl
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ.
3. Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni:
— dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia zostały wymienione w Rozdziale VIII ust. 2 SIWZ
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII w ust. 2 SIWZ składa dokumenty bądź informacje wymienione w Rozdziale VIII ust. 3-8 SIWZ
6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
a) dołączenia do oferty opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia w formie katalogów, kart informacyjnych, prospektów w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry eksploatacyjno–techniczne przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego;
b) dołączenia do oferty deklarację zgodności CE oferowanego przedmiotu zamówienia;
c) dokument wystawiony przez uprawniony podmiot potwierdzający, że Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. Przez równoważność Zamawiający rozumie system analogiczny co do zakresu przykładowym systemem ISO 9001. Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością, powinien jednoznacznie wskazywać na Wykonawcę. W przypadku oferty składanej wspólnie lub powierzenia realizacji części zamówienia podWykonawcom, złożone dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać, ze zarówno dostawa jak i obsługa gwarancyjna będzie realizowana przez podmioty posiadające wdrożony system zarządzania jakością.

LINK do SIWZ

http://portal.smartpzp.pl/cbkpan

CPV

38970000-5: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8;
2) spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w w szczególności dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że:
— posiada opłacone, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
— O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w takim krótszym okresie - co najmniej 2 (dwóch) dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za odpowiadający rodzaj dostaw Zamawiający uznaje wykonanie dostawy komory termiczno-próżniowej przeznaczonej do testowania urządzeń w warunkach symulujących środowisko przestrzeni kosmicznej. Za odpowiadającą wartość dostawy Zamawiający uznaje min. 4 000 000,00 PLN brutto,
— O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które przedstawią opis posiadanych środków organizacyjno–technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości i które będą pozostawały w dyspozycji Wykonawcy.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do tresci umowy (Projekt umowy)
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Bartycka 18A
Warszawa
00-716
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Winkler
Tel.: +48 224966270
E-mail: przetargi@cbk.waw.pl
Faks: +48 228403131
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.cbk.waw.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


00-716 Warszawa
Bartycka 18A

2019-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


00-716 Warszawa
Bartycka 18A

2019-08-14

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ.
3. Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni:
— dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia zostały wymienione w Rozdziale VIII ust. 2 SIWZ
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII w ust. 2 SIWZ składa dokumenty bądź informacje wymienione w Rozdziale VIII ust. 3-8 SIWZ
6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
a) dołączenia do oferty opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia w formie katalogów, kart informacyjnych, prospektów w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry eksploatacyjno–techniczne przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego;
b) dołączenia do oferty deklarację zgodności CE oferowanego przedmiotu zamówienia;
c) dokument wystawiony przez uprawniony podmiot potwierdzający, że Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. Przez równoważność Zamawiający rozumie system analogiczny co do zakresu przykładowym systemem ISO 9001. Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością, powinien jednoznacznie wskazywać na Wykonawcę. W przypadku oferty składanej wspólnie lub powierzenia realizacji części zamówienia podWykonawcom, złożone dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać, ze zarówno dostawa jak i obsługa gwarancyjna będzie realizowana przez podmioty posiadające wdrożony system zarządzania jakością.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. 
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/07/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326383-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-07-12