Dostawa laboratoryjnego przesiewacza wraz z sitami do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
10-710 OLSZTYN
SŁONECZNA 46
Tel. 89 524 05 34
Fax. 89 524 02 10
E-mail biuro@mpec.olsztyn.pl
WWW www.mpec.olsztyn.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

Olsztyn

Treść zamówienia

Dostawa laboratoryjnego przesiewacza wraz z sitami do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa laboratoryjnego przesiewacza wraz z sitami do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.mpec.o...

LINK do SIWZ

http://www.bip.mpec.olsztyn.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=658

Miejsce i termin składania ofert2021-09-20

Sposób składania ofert

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OLSZTYNIE, SŁONECZNA 46, 10-710 OLSZTYN Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena oferty netto- pkt.:100

Uwagi

Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 46 województwo: warmińsko-mazurskie
Telefon: 89 524 05 34; 89 524 03 04
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
bszylanska@mpec.olsztyn.pl
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego przesiewacza wraz z sitami do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych-doprogowych niepodlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.
3. Centralny Rejestr Zamówień MPEC Sp. z o. o. nr MPEC/PE-EZ/195/21.
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 29.10.2021 r.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Oferty należy składać za pomocą elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl.
8. Termin składania ofert upływa 20.09.2021 r. o godz. 9.00.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 r. o godzinie 9.30 za pośrednictwem platformy.
10. Kryterium oceny ofert: cena oferty netto-100 pkt.
11. Zamawiający złoży zamówienie dostawy u wyłonionego Wykonawcy.
12. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

Data dodania

2021-09-08