Dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Treść zamówienia

dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21 Numer referencyjny: KC-zp.272-352/21dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4 SWZ.dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4 SWZ.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi....

LINK do SIWZ

http://przetargi.propublico.pl/PobieraczDokumentow.aspx?wykReg=true&action=allOgloszenia&idP=53482&id=53482&MasterPage=EmptyMasterPage

CPV

38.00.00.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt. 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:a) oświadczenia o NIEpodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;g) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.3. Wykonawcy zagraniczni:Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. c, e, f, składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż posiadają NIEzbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał:co najmniej dwa zamówienia każde polegające na: dostawie min. 1 szt. urządzenia pracującego w technologii atomizacji metali przy użyciu układu ultradźwiękowegoW przypadku wykazania przez Wykonawcę dostawy ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego. W przypadku wykonawców, którzy realizowali dostawy/usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, zamawiający przeliczy wartość tych dostaw po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:1) złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Osoba do kontaktu

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Kraków 30-059 Joanna Kraińska +48 126173595 dzp@agh.edu.pl +48 126173363 www.agh.edu.pl www.agh.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 62

Miejsce i termin składania ofert2021-09-20

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.agh.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl Godzina: 10:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/S 162-426247
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kraińska
E-mail:
dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
www.agh.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.dzp.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://e-propublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21
Numer referencyjny: KC-zp.272-352/21

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4 SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
AGH

II.2.4) Opis zamówienia:
dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 62
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt. 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
a) oświadczenia o NIEpodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
g) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykonawcy zagraniczni:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. c, e, f, składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.8 SWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż posiadają NIEzbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał:
co najmniej dwa zamówienia każde polegające na: dostawie min. 1 szt. urządzenia pracującego w technologii atomizacji metali przy użyciu układu ultradźwiękowego
W przypadku wykazania przez Wykonawcę dostawy ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego.
W przypadku wykonawców, którzy realizowali dostawy/usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, zamawiający przeliczy wartość tych dostaw po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:
1) złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych
podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy
https://e-ProPublico.pl/
, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
Formularz oferty
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca NIE korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
Opis techniczny oferowanego urządzenia wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów.
(jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp)
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie TAKie NIE wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (
https://epropublico.pl/
)
4. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. W zakresie NIEuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
162
2021
Następna aktualizacja:
24/08/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2021-08-23