Dostawa maszyny wytrzymałościowej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147
Tel. +48 71 734 77 77,
Fax. +78 71 720 16 00
E-mail zakupy@port.org.pl,
WWW lukasiewicz.gov.pl/

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa maszyny wytrzymałościowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy. "Numer referencyjny:PO.271.52.2020

Specyfikacja

https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/

LINK do SIWZ

http://bip.port.org.pl/przetarg/po-271-52-2020-dostawa-maszyny-wytrzymalosciowej/

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Na zawartość oferty składa się: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ - wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 4 do SIWZ. 3. Dowody, o których mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ (jeżeli dotyczy), 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy), 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 6
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147, godzina 11:00, bud 1, recepcja

2021-01-14

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie cena 100,00

Uwagi

Adres:Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, bud. 1 RecepcjaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 11.01.2021godzina: 11:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Na zawartość oferty składa się: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ - wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 4 do SIWZ. 3. Dowody, o których mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ (jeżeli dotyczy), 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy), 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).Brak nr ogloszenia (2000-01-01)

Ogłoszenie nr 540396272-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776396-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii , Krajowy numer identyfikacyjny 00003007360000, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 734 77 77, e-mail zakupy@port.org.pl, faks +78 71 720 16 00.
Adres strony internetowej (url): https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 11.01.2021, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 14.01.2021, godzina: 11:00,

Data dodania

2020-12-31

Ostatnia modyfikacja

2021-01-07