Dostawa materiałów filtracyjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

konkurs ofert

Dane organizatora

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54
Tel. +48 223692076
E-mail zamowienia@gios.gov.pl
WWW www.gios.gov.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa materiałów filtracyjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1) Zamówienie podzielone jest na siedem części:
— część I – Materiały filtracyjne podstawowe,
— część II – Materiały filtracyjne do specjalnego zastosowania,
— część III – Speediski,
— część IV – Materiały filtracyjne do zestawu do ekstrakcji Spe-Dex 5000,
— część V – Pozostałe materiały filtracyjne,
— część VI – Materiały filtracyjne mające zastosowanie do analizatorów gazowych stosowanych w monitoringu powietrza,
— część VII – Materiały filtracyjne mające zastosowanie do poborników i analizatorów pyłu zawieszonego stosowane w monitoringu powietrza

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-42/20/MR
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Redosz
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692076Adresy internetowe:
Główny adres: www.gios.gov.pl
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. la ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.
3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę 4 000 000 PLN brutto, w tym:
– część I – 180 000 PLN brutto,
– część II – 420 000,00 PLN brutto,
– część III – 800 000,00 PLN brutto,
– część IV – 1 500 000,00 PLN brutto,
– część V – 190 000,00 PLN brutto,
– część VI – 60 000,00 PLN brutto,
– część VII – 850 000,00 PLN brutto.

CPV

24960000-1: Różne produkty chemiczne
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy drobnego sprzętu/szkła laboratoryjnego lub odczynników zawierające między innymi materiały filtracyjne wskazane w poszczególnych częściach zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż:
— 50 000,00 PLN brutto – dla części I,
— 100 000,00 PLN brutto – dla części II,
— 100 000,00 PLN brutto – dla części III,
— 200 000,00 PLN brutto – dla części IV,
— 50 000,00 PLN brutto – dla części V,
— 10 000,00 PLN brutto – dla części VI,
— 100 000,00 PLN brutto – dla części VII.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: — dla części I – 5 000,00 PLN brutto.

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-42/20/MR
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Redosz
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692076Adresy internetowe:
Główny adres: www.gios.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

2020-08-12

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54

2020-08-12

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. la ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.
3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę 4 000 000 PLN brutto, w tym:
– część I – 180 000 PLN brutto,
– część II – 420 000,00 PLN brutto,
– część III – 800 000,00 PLN brutto,
– część IV – 1 500 000,00 PLN brutto,
– część V – 190 000,00 PLN brutto,
– część VI – 60 000,00 PLN brutto,
– część VII – 850 000,00 PLN brutto.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/07/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322833-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-07-10