Dostawa materiałów zużywalnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147
E-mail katarzyna.niedzielska@port.org.pl
WWW www.port.org.pl/pl/

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa materiałów zużywalnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Zamawiający będzie udzielał, na podstawie umów ramowych zawartych w wyniku rozstrzygnięcia Postępowania, zamówień na dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań badawczych w ramach środków własnych oraz projektów realizowanych przez Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części:
Zadanie nr 1: Protetyka i biologia molekularna (T)
Zadanie nr 2: Protetyka i biologia molekularna (N)
Zadanie nr 3: Mikroskopia (T)
Zadanie nr 4: Mikroskopia (N)
Zadanie nr 5: Pipety (T)
Zadanie nr 6: Pipety (N)
Zadanie nr 7: Akcesoria drobne (T)
Zadanie nr 8: Akcesoria drobne (N)
Zadanie nr 9: Filtry (T)
Zadanie nr 10: Filtry (N)
Zadanie nr 11: Kolumny (T)
Zadanie nr 12: Kolumny (N)
Zadanie nr 13: Hodowle (N)
Zadanie nr 14: Hodowle (T)

Specyfikacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
Wrocław
54-066
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedzielska
E-mail: katarzyna.niedzielska@port.org.pl
Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe: 
Główny adres: https://www.port.org.pl/pl/
1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o łącznej wartości 11 320,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Dla poszczególnych części zamówienia kwota wadium wynosi:
Część I: 1 500,00 PLN
Część II: 800,00 PLN
Część III: 20,00 PLN
Część IV: 100,00 PLN
Część V: 6 000,00 PLN
Część VI: 800,00 PLN
Część VII: 6 000,00 PLN
Część VIII: 3 000,00 PLN
Część IX: 500,00 PLN
Część X: 600,00 PLN
Część XI: 700,00 PLN
Część XII: 300,00 PLN
Część XIII: 1 500,00 PLN
Część XIV: 3 000,00 PLN
3. W razie składania oferty nieobejmującej wszystkich części zamówienia, wykonawca wnosi wadium w kwocie równej sumie kwot wadium wymaganych dla wszystkich części zamówienia, których dotyczy oferta wykonawcy.
4. Na zawartość oferty składa się:
4.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
4.2. Wypełniony i podpisany Formularz wyceny - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - formularz został podzielony na 14 Zadań (W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno Zadanie winien niniejszy formularz dla danej części złożyć odrębnie dla każdego zadania),
4.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w – oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ składa się wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.
4.4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub podpisania JEDZ nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4.5. Dowody, o których mowa w pkt. 6.5.2. SIWZ (jeżeli dotyczy).
5. W postępowaniu udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.
7. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
7.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp
7.2 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
7.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5.1.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
9. Termin związania ofertą 60 dni od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.
10. Dodatkowe kody CPV: 38437000-7, 38900000-4

LINK do SIWZ

http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/

CPV

38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne
38900000-4: Różne przyrządy do badań lub testowania
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
Wrocław
54-066
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedzielska
E-mail: katarzyna.niedzielska@port.org.pl
Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe: 
Główny adres: https://www.port.org.pl/pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147,11;00

2019-05-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
Stabłowicka 147,13;00

2019-05-16

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o łącznej wartości 11 320,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Dla poszczególnych części zamówienia kwota wadium wynosi:
Część I: 1 500,00 PLN
Część II: 800,00 PLN
Część III: 20,00 PLN
Część IV: 100,00 PLN
Część V: 6 000,00 PLN
Część VI: 800,00 PLN
Część VII: 6 000,00 PLN
Część VIII: 3 000,00 PLN
Część IX: 500,00 PLN
Część X: 600,00 PLN
Część XI: 700,00 PLN
Część XII: 300,00 PLN
Część XIII: 1 500,00 PLN
Część XIV: 3 000,00 PLN
3. W razie składania oferty nieobejmującej wszystkich części zamówienia, wykonawca wnosi wadium w kwocie równej sumie kwot wadium wymaganych dla wszystkich części zamówienia, których dotyczy oferta wykonawcy.
4. Na zawartość oferty składa się:
4.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
4.2. Wypełniony i podpisany Formularz wyceny - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - formularz został podzielony na 14 Zadań (W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno Zadanie winien niniejszy formularz dla danej części złożyć odrębnie dla każdego zadania),
4.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w – oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ składa się wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.
4.4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub podpisania JEDZ nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4.5. Dowody, o których mowa w pkt. 6.5.2. SIWZ (jeżeli dotyczy).
5. W postępowaniu udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.
7. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
7.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp
7.2 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
7.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5.1.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
9. Termin związania ofertą 60 dni od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.
10. Dodatkowe kody CPV: 38437000-7, 38900000-4
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, w następujących terminach:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.plAdres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 10/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172046-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-04-12