Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury PVT do badań płynów złożowych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy
31-503 Kraków
Lubicz 25A
Tel. +48 124210033
Fax. +48 124303885
E-mail przetargi@inig.pl
WWW www.inig.eu

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Lokalizacje

podkarpackie / krośnieński + Krosno

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury PVT do badań płynów złożowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek wraz z wniesieniem, montaż i uruchomienie aparatury PVT do badań płynów złożowych.
W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie instalacyjne (w zakresie użytkowania i obsługi) dla pracowników Zamawiającego w miejscu instalacji urządzenia, a także będzie świadczył usługę przeglądu i serwisu gwarancyjnego. Miejsce dostawy, rozładunku wraz z wniesieniem, uruchomienia oraz szkolenia, a także świadczenia usługi przeglądu i serwisu gwarancyjnego: Instytutu Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, POLSKA. Szczegółowe wymagania techniczne oraz gwarancyjne zamawianego sprzętu zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Specyfikacja

Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A
Kraków
31-503
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stachnik, Barbara Urban, Elżbieta Turek, Tomasz Kusia
Tel.: +48 124210033
E-mail: przetargi@inig.pl
Faks: +48 124303885
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.inig.eu
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
— Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej żądany dokument (zgodnie z §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. poz. 1126),
— Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania,
— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
— Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
— Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane dokumenty.
2. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawcę nie mającego siedziby na terenie Polski określone są w pkt. VI ppkt. 5 SIWZ. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp określone są w pkt. VI ppkt. 6 SIWZ.
3. Podany w ogłoszeniu 2 miesięczny okres związania z ofertą należy traktować jako 60 dniowy okres związania z ofertą.
4. Sposób sporządzenia oferty oraz wszystkie dokumenty jakie powinny być załączone do oferty opisane są w pkt. X SIWZ.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - szczegóły w pkt. VIII SIWZ.
6. Informacje dotyczące RODO w pkt. XIX SIWZ.

LINK do SIWZ

http://www.inig.pl/zamowienia-pub

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzór umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A
Kraków
31-503
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stachnik, Barbara Urban, Elżbieta Turek, Tomasz Kusia
Tel.: +48 124210033
E-mail: przetargi@inig.pl
Faks: +48 124303885
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.inig.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


10;00

2019-07-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


11;00

2019-07-22

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
— Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej żądany dokument (zgodnie z §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. poz. 1126),
— Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania,
— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
— Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
— Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane dokumenty.
2. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawcę nie mającego siedziby na terenie Polski określone są w pkt. VI ppkt. 5 SIWZ. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp określone są w pkt. VI ppkt. 6 SIWZ.
3. Podany w ogłoszeniu 2 miesięczny okres związania z ofertą należy traktować jako 60 dniowy okres związania z ofertą.
4. Sposób sporządzenia oferty oraz wszystkie dokumenty jakie powinny być załączone do oferty opisane są w pkt. X SIWZ.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - szczegóły w pkt. VIII SIWZ.
6. Informacje dotyczące RODO w pkt. XIX SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej - odwołanie, skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI, Rozdział 1 i 2 ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/06/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281889-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-06-18