Dostawa, montaż i uruchomienie autoklawu laboratoryjnego

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie autoklawu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia – autoklawu laboratoryjnego, służącego do sterylizacji płynów, szkła i sprzętu laboratoryjnego, odpadów stałych i płynnych i upłynniania podłóż mikrobiologicznych.
Wydatek współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zgodnie z umową POIR.02.01.00-00-0121/16-00.
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
1. Autoklaw laboratoryjny o pojemności komory w zakresie 40÷50 litrów, spełniający wymagania Dyrektywy ciśnieniowej (2014/68/UE) oraz Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE).
2. Obudowa autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 304.
3. Komora autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 316Ti.
4. Pokrywa/ drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 316L.
5. Pokrywa/ drzwi komory po zamknięciu automatycznie ryglowane po lekkim dociśnięciu dłonią. Brak możliwości uruchomienia cyklu, gdy drzwi są otwarte lub nieprawidłowo zamknięte.
6. Pokrywa/ drzwi komory wyposażona w uszczelkę wargową nie wymagającą pary wodnej lub sprężonego powietrza.
7. Możliwość ręcznego dolewania wody demineralizowanej w celu przeprowadzenia cyklu.
8. Urządzenie wyposażone w czujnik poziomu wody demineralizowanej.
9. Spust wody umożliwiający odprowadzenie ostudzonego płynu po przeprowadzonym procesie do kanalizacji.
W przypadku odprowadzania kondensatu bezpośrednio do kanalizacji system zapewniający możliwość zaprogramowania jego temperatury poniżej 70°C.
10. Wewnątrz komory elastyczna sonda do pomiaru temperatury sterylizowanych cieczy zgodnie z PN-EN 61010-2-040:2015-10.
11. Maksymalna temperatura sterylizacji – nie mniej niż 135°C.
12. Dostępność programów do:
− sterylizacji płynów, szkła, sprzętu,
− sterylizacji odpadów stałych i płynnych,
− czyszczenia komory,
− upłynniania/ pasteryzacji podłóż.
Możliwość konfiguracji programów przez użytkownika – edycja programów zablokowana hasłem.
13. Komora wyposażona w 2 półki lub w 2 kosze (do ustawienia jeden na drugim) ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 304 oraz 1 kosz pełny do sterylizacji odpadów wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 304.
14. Pojemność komory w przeliczeniu na liczbę kolb Erlenmeyera 250 ml nie mniejsza niż - 20 szt., a butelek typu Schott Duran o pojemności 500 ml nie mniejsza niż - 15 szt.
15. Możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego PC poprzez sieć Ethernet w celu rejestracji i archiwizacji danych procesowych za pośrednictwem dostarczonego oprogramowania w języku polskim (dopuszczalny język angielski) - PC po stronie Spółki Makarony Polskie.
16. Możliwość rozbudowy urządzenia w przyszłości o drukarkę (w przypadku, gdy program do rejestracji i archiwizacji danych nie jest zgodny z CFR 21, cz.11).
17. Komora wyposażona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych podczas testów kwalifikacyjnych.
18. W pełni automatyczny sterownik mikroprocesorowy wraz z panelem sterującym kontrolujący wszystkie parametry pracy autoklawu – stały monitoring temperatury i ciśnienia.
19. Urządzenie wyposażone w blokady ciśnieniową i termiczną zapobiegające przed otwarciem autoklawu przed wyrównaniem ciśnienia w komorze z ciśnieniem atmosferycznym a w przypadku sterylizacji płynów w naczyniach szklanych przed ostygnięciem tych płynów poniżej temperatury 80°C.
20. System szybkiego chłodzenia z podtrzymaniem ciśnienia, wspomagany sprężonym powietrzem – pozwalający na sterylizację płynów w szczelnie zamkniętych butelkach (sprężone powietrze dostępne z poziomu Spółki Makarony Polskie).
21. Zmiękczacz wody umożliwiający podłączenie urządzenia do wody z sieci miejskiej.
22. Zasilanie urządzenia 230 V lub 400 V.
23. Deklaracja zgodności CE.
24. Menu w języku polskim.
25. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
26. Dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
27. Komplet dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru przez UDT.
28. Przeprowadzenie rozkładu temperatur w pustej komorze.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia – autoklawu laboratoryjnego, służącego do sterylizacji płynów, szkła i sprzętu laboratoryjnego, odpadów stałych i płynnych i upłynniania podłóż mikrobiologicznych.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251092

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie
z zamówieniem;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy;
d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) ograniczenia przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy –
w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Barbara Szymków, Tomasz Blat, Witold Żarek (e-mail: zapytanie@makarony.pl)
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy z Dostawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia: 29 września 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert


2020-07-24

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena – 80%
II. Okres gwarancji – 20%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.
2. Punkty w ramach Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena = (Najniższa cena netto oferty/Cena netto oferty ocenianej) x 80
Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 80 punktów.
3. Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji będą przyznawane za okres gwarancji udzielony od daty odbioru końcowego zgodnie z podaną niżej punktacją:
- okres gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt
- okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt
- okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach.
Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji.
Oferta Dostawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 12 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-06-24