Dostawa, montaż i uruchomienie homogenizatora laboratoryjnego (typu stomacher) z wyposażeniem

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MAKARONY POLSKIE S.A.
35-082 Rzeszów
Podkarpacka 15a
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253908

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski + Rzeszów

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie homogenizatora laboratoryjnego (typu stomacher) z wyposażeniem.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie homogenizatora (typu stomacher) z wyposażeniem, służącego do przygotowania i homogenizacji próbki stałej (np. makaron) z pożywką. Cały zestaw zapewnia zachowanie sterylności na każdym etapie procesu przygotowania próbek, co jest kluczowe w analizach mikrobiologicznych.
Wydatek współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zgodnie z umową POIR.02.01.00-00-0121/16-00.
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
1. Objętość homogenizowanego materiału do 400 ml.
2. Masa próbki do 40 g.
3. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej.
4. Przeszklone drzwi umożliwiające obserwację przebiegu procesu.
5. Taca zabezpieczająca przed wyciekami wykonana ze stali nierdzewnej.
6. Sposób zamknięcia woreczka w urządzeniu zapobiegający wyciekom z góry torebki.
7. Wyświetlacz cyfrowy pokazujący prędkość urządzenia i czas pozostały do zakończenia cyklu.
8. Możliwość zmiany prędkości łopatek w zależności od rodzaju produktu w zakresie od 4 do 10 uderzeń/ sekundę.
9. Możliwość ustawienia czasu pracy urządzenia (od 1 sekundy do 1 godziny).
10. Regulowane łopatki umożliwiające dobranie odpowiedniej siły homogenizacji.
11. Bezszczotkowy silnik zapewniający cichą pracę.
12. Autoklawowalne, zdejmowane łopatki.
13. Drzwi otwierane na 270 stopni celem ułatwienia czyszczenia.
14. Urządzenie spełniające wymagania norm ISO 7218 oraz ISO 6887-1.
15. Zasilanie urządzenia 230V.
16. Deklaracja zgodności CE.
17. Gwarancja co najmniej 24 miesiące.
18. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
19. Homogenizator laboratoryjny wyposażony w:
a) Pipeta do pobierania homogenizowanego materiału z worka (1 szt.):
− Brak ryzyka kontaminacji krzyżowej,
− Możliwość nastawienia objętości pipety: 0,1 ml, 0,9 ml, 1 ml,
− Pipeta autoklawowalna.
b) Klipsy zamykające do worków 400 ml (50 szt.):
− Brak kontaktu z próbką,
− Autoklawowalne.
c) Statyw na worki o pojemności 400 ml (2 szt.):
− Wykonany ze stali nierdzewnej,
− Dostosowany do worków 400 ml,
− Liczba worków do umieszczenia na statywie – 10 szt.,
− Autoklawowalny.
d) Stojak do otwierania worków o pojemności 400 ml (1 szt.):
− Możliwość otwarcia worka bez kontaktu z próbką,
− Stabilna podstawa,
− Ścianki boczne z poliwęglanu.
e) Taca pod stojak na worki o pojemności 400 ml (1 szt.):
− Wykonany ze stali nierdzewnej,
− Dostosowany do wielkości stojaka na worki 400 ml.
20. Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie homogenizatora (typu stomacher) z wyposażeniem, służącego do przygotowania i homogenizacji próbki stałej (np. makaron) z pożywką. Cały zestaw zapewnia zachowanie sterylności na każdym etapie procesu przygotowania próbek, co jest kluczowe w analizach mikrobiologicznych.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253908

Załączniki do spec.

Zal. nr. 5 - Klauzula RODO_14_POIR_CBR_2020.docx"
Zapytanie ofertowe -homogenizator ( typu stomacher).pdf"
Zal. nr. 3 - Oswiadczenie o braku powiazan_14_POIR_CBR_2020.docx"
Zal. nr. 2 - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow_14_POIR_CBR_2020.docx"
Zal. nr. 4 - Wykaz doswiadczenia_14_POIR_CBR_2020.docx"
Zal. nr. 1 - Formularz oferty_14_POIR_CBR_2020.docx"

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie
z zamówieniem;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy;
d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) ograniczenia przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy –
w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Barbara Szymków, Tomasz Blat, Witold Żarek (e-mail: zapytanie@makarony.pl)
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy z Dostawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia: 4 listopada 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

MAKARONY POLSKIE S.A.
35-082 Rzeszów
Podkarpacka 15a;do godziny 9:00

2020-08-14

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

MAKARONY POLSKIE S.A.
35-082 Rzeszów
Podkarpacka 15a; o godz. 09:30

2020-08-14

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena – 80%
II. Okres gwarancji – 20%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.
2. Punkty w ramach Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena = (Najniższa cena netto oferty/Cena netto oferty ocenianej) x 80
Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 80 punktów.
3. Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji będą przyznawane za okres gwarancji udzielony od daty odbioru końcowego zgodnie z podaną niżej punktacją:
- okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt
- okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach.
Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji.
Oferta Dostawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 24 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
6. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium ceny oraz okresu gwarancji).
8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Dostawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
10. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
• oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-15