Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MAKARONY POLSKIE S.A.
35-082 Rzeszów
Podkarpacka 15a
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253198

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski + Rzeszów

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia – komory klimatycznej służącej do przechowywania próbek produktów w określonych warunkach temperatury i wilgotności celem przeprowadzenia badań przechowalniczych.
Wydatek współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zgodnie z umową POIR.02.01.00-00-0121/16-00.
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
1. Pojemność użytkowa komory: 250 ÷ 300 litrów.
2. Wnętrze komory wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
3. Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej.
4. Drzwi zewnętrzne pełne, drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (drzwi prawe).
5. 4 półki druciane wewnątrz komory wykonane ze stali nierdzewnej.
6. Maksymalne obciążenie każdej z półek nie mniej niż 20 kg.
7. Wentylator zapewniający cyrkulację powietrza w komorze celem jednorodnego rozkładu temperatur.
8. Możliwość pracy w temperaturach 5°C ÷ 70°C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 10% ÷ 80%.
9. Stabilność temperatury i wilgotności w komorze w 40°C i 75%RH – nie więcej niż 0,3°C/3%.
10. Jednorodność temperatury i wilgotności w komorze w 40°C i 75%RH – nie więcej niż 0,6°C/3%.
11. Regulacja temperatury co 0,1°C.
12. Regulacja wilgotności co 1%.
13. Urządzenie wyposażone w system chłodzenia na bazie modułów Peltiera.
14. Sterownik wyposażony w ekran dotykowy z programowaniem ramp ze zmianą temperatury i wilgotności w czasie.
15. Tryb pracy urządzenia: ciągły i w zadanym okresie czasu.
16. Sygnalizacja stanów alarmowych na wyświetlaczu, w tym akustyczny i wizualny alarm przekroczenia zadanych parametrów temperatury i wilgotności z komorze.
17. Menu w języku polskim.
18. Port USB.
19. Rejestracja danych (temperatur i wilgotności oraz występujących zdarzeń w trakcie przebiegu procesu) na zewnętrznym PC poprzez złącze Ethernet (PC po stronie Spółki Makarony Polskie).
20. Port dostępu z zatyczką na dodatkową sondę (po prawej stronie).
21. Komora wyposażona w zbiornik na wodę demineralizowaną.
22. Dzienne zużycie wody demineralizowanej przy parametrach 40°C i 75%RH – nie więcej niż 150 ml.
23. Możliwość podłączenia komory w przyszłości do zewnętrznego demineralizatora.
24. Taca ociekowa i/lub możliwość podpięcia do kanalizacji celem odprowadzenia skroplin.
25. Stelaż na kółkach pod komorę o wysokości około 200 mm.
26. Zasilanie urządzenia 230V.
27. Deklaracja zgodności CE.
28. Gwarancja co najmniej 24 miesiące.
29. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia – komory klimatycznej służącej do przechowywania próbek produktów w określonych warunkach temperatury i wilgotności celem przeprowadzenia badań przechowalniczych.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253198

Załączniki do spec.

Zal. nr. 5 - Klauzula RODO_10_POIR_CBR_2020.docx"
Zapytanie ofertowe - komora klimatyczna.pdf"
Zal. nr. 4 - Wykaz doswiadczenia_10_POIR_CBR_2020.docx"
Zal. nr. 3 - Oswiadczenie o braku powiazan_10_POIR_CBR_2020.docx"
Zal. nr. 2 - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow_10_POIR_CBR_2020.docx"
Zal. nr. 1 - Formularz oferty_10_POIR_CBR_2020.docx"

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie
z zamówieniem;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy;
d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) ograniczenia przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy –
w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2., zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Dostawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3).
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 5).
8. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Dostawca załączy do oferty odpowiednie specyfikacje techniczne w języku polskim w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
10. Dostawca załączy do oferty schemat urządzenia wraz z wymiarami oraz specyfikacją zapotrzebowania na media.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: W. Żarek, T. Blat, B. Szymków (zapytanie@makarony.pl)
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy z Dostawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia: 19 października 2020 r.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24miesiące.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega, że Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

MAKARONY POLSKIE S.A.
35-082 Rzeszów
Podkarpacka 15a;do godziny 9:00

2020-08-10

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

MAKARONY POLSKIE S.A.
35-082 Rzeszów
Podkarpacka 15a; o godz. 10:00

2020-08-10

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
I. Cena – 80%
II. Okres gwarancji – 20%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny oraz okresu gwarancji.
2. Punkty w ramach Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena = (Najniższa cena netto oferty/Cena netto oferty ocenianej) x 80
Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 80 punktów.
3. Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji będą przyznawane za okres gwarancji udzielony od daty odbioru końcowego zgodnie z podaną niżej punktacją:
- okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt
- okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach.
Okres obowiązywania gwarancji Dostawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji.
Oferta Dostawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 24 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
6. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium ceny oraz okresu gwarancji).
8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Dostawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
10. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
• oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-09