Dostawa, montaż i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (I cz.) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża


      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INVENTIONBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
85-825 Bydgoszcz
Wojska Polskiego 65
Tel. +48 52 374 82 40
Fax. +48 52 361 09 62
E-mail inventionbio@inventionbio.pl
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234684

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

bydgoski + Bydgoszcz

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (I cz.) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w urządzenia badawcze i drobny sprzęt laboratoryjny
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż (jeśli dotyczy) i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (I cz.) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, które będą stanowić wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany na zasadach określonych w pkt 8 Zapytania ofertowego.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż (jeśli dotyczy) i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (I cz.) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, które będą stanowić wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).
Kod CPV: 38500000-0
Nazwa CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234684

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt VIII Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty należy złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w pkt VIII Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2) wykaz „zdolność techniczna i zawodowa”, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w szczególności w okolicznościach, o których mowa w pkt X Zapytania ofertowego należy - pod rygorem odrzucenia oferty złożyć wraz z ofertą Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w szczególności w okolicznościach, o których mowa pkt X Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Dodatkowe dokumenty – wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Formularz potwierdzający parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia wypełniony zgodnie z tabelą zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia. Formularz zostanie przekazany Wykonawcy w edytowalnej formie elektronicznej wraz z Opisem przedmiotu zamówienia po wypełnieniu warunków określonych w punkcie III.8 niniejszego zapytania.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku sprzętu/urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku sprzętu/urządzenia wskazanego w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu/urządzenia – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio sprzęt/urządzenie o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
b) pojawienie się na rynku sprzętu/urządzenia lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
3) Pozostałe zmiany:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
e) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,-
 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,-
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,-
f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,-
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,-
g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,-
 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,-
h) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt VIII Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty należy złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w pkt VIII Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2) wykaz „zdolność techniczna i zawodowa”, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w szczególności w okolicznościach, o których mowa w pkt X Zapytania ofertowego należy - pod rygorem odrzucenia oferty złożyć wraz z ofertą Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w szczególności w okolicznościach, o których mowa pkt X Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Dodatkowe dokumenty – wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Formularz potwierdzający parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia wypełniony zgodnie z tabelą zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia. Formularz zostanie przekazany Wykonawcy w edytowalnej formie elektronicznej wraz z Opisem przedmiotu zamówienia po wypełnieniu warunków określonych w punkcie III.8 niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: inventionbio@inventionbio.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Artur Bielski
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 52 374 82 40

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia Umowy: pierwsza (częściowa) dostawa najpóźniej do 14 dni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w Umowie.
Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym przewidywane terminy realizacji zamówienia określa projekt Umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert


85-825 Bydgoszcz
Wojska Polskiego 65

2020-03-23

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


85-825 Bydgoszcz
Wojska Polskiego 65

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (%)
Cena brutto [C] 60
Okres gwarancji [G] 40
2. Punktacja będzie obliczana zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Cena brutto [C]
Punktacja za cenę będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn x 60
C = ------------------
Cb
Gdzie:
C – otrzymane punkty
Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych Ofert
Cb – cena brutto badanej Oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
b) Okres gwarancji [G]
W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zadeklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (protokołu końcowego).
Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniane w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia (protokołu końcowego) Liczba przyznanych punktów
1 36 (wymagane minimum) 0
2 48 20
3 60 i więcej 40
Zamawiający informuje, że oceniany w tym kryterium okres gwarancji dotyczy wyspecyfikowanego w OPZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca ofertuje jeden okres gwarancji dla wszystkich wymienionych w OPZ surządzeń i sprzętów.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj. albo 36 albo 48 albo 60 miesięcy (i więcej).
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy.
Wykonawca złoży, po zawarciu umowy, dokument gwarancji jakości, obejmujący okres zaoferowany przez Wykonawcę, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. wskazanie w niepełnych miesiącach), oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a Zamawiający uzna, że deklarowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (protokołu końcowego).
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta danego sprzętu/urządzenia przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu punktów za każde z ww. kryterium oceny ofert, zgodnie z wzorem P = C + G.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-02-24