Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
61-362 Poznań
ul. Forteczna 12
Tel. 61 279 78 00
Fax. 61 279 78 97
E-mail joanna.jankowska@claio.poznan.pl
WWW http://bip.imn.gliwice.pl/uzp

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień. Skład Stanowska: • Ruszt przesuwny • Panew na benzynę • Ekran ogniotrwały • System wentylacji, zabezpieczający emisję spalin powstałych w wyniku spalania benzyny. • System awaryjnego gaszenia. • System sterowania umożliwiający zaprogramowanie przebiegu testu. • Komputer z oprogramowaniem.
"Numer referencyjny:
2/PN/2020

Specyfikacja

www.claio.poznan.pl

LINK do SIWZ

http://bip.imn.gliwice.pl/uzp

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 1 dostawę specjalistycznego stanowiska badawczego, o wartości co najmniej 400.000,00 (czterysta tysięcy) zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 3C. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1 b) ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 3A do SIWZ (składane razem z ofertą) - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań
tel. 61 279 78 00, e-mail joanna.jankowska@claio.poznan.pl, faks 61 279 78 97

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 8
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
61-362 Poznań
ul. Forteczna 12, 14;00

2020-03-10

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji 18,00
Parametry techniczne 22,00

Uwagi

Adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, sekretariat
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-29
godzina: 13:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.Ogłoszenie nr 540016726-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.

Ogłoszenie nr 540016726-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503913-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Krajowy numer identyfikacyjny 27542000580000, ul. ul. Forteczna  12, 61-362  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 279 78 00, e-mail joanna.jankowska@claio.poznan.pl, faks 61 279 78 97.
Adres strony internetowej (url): www.claio.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-29, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-26, godzina: 14:00

Ogłoszenie nr 540030364-N-2020 z dnia 19-02-2020 r.

Ogłoszenie nr 540030364-N-2020 z dnia 19-02-2020 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503913-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Krajowy numer identyfikacyjny 27542000580000, ul. ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 279 78 00, e-mail joanna.jankowska@claio.poznan.pl, faks 61 279 78 97.
Adres strony internetowej (url): www.claio.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-26, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-10, godzina: 14:00

Data dodania

2020-01-17

Ostatnia modyfikacja

2020-02-19