Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego / udarowego

Branża


      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu
61-362 Poznań
ul. Forteczna 12
Tel. +48 612797800
Fax. +48 612797897
E-mail elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
WWW http://www.claio.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego / udarowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest system wibracyjny / udarowy.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 2754200058
Adres pocztowy: ul. Forteczna 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jasielun
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Tel.: +48 612797800
Faks: +48 612797897Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.claio.poznan.pl
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie zamawiającego – będzie obligowało wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga:
Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy);
3. formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ;
4. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

LINK do SIWZ

http://claio.poznan.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 3 dostawy urządzeń do badań mechanicznych, o wartości co najmniej 850 000,00 PLN (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 2754200058
Adres pocztowy: ul. Forteczna 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jasielun
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Tel.: +48 612797800
Faks: +48 612797897Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


61-362 Poznań
ul. Forteczna 12

2020-03-10

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


61-362 Poznań
ul. Forteczna 12

2020-03-10

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 22
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji / Waga: 18

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie zamawiającego – będzie obligowało wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga:
Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy);
3. formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ;
4. dokument potwierdzający wniesienie wadium.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/01/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32954-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

24/02/2020 S38 Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Poznań: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 038-089865

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 016-032954)
Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 2754200058
Adres pocztowy: ul. Forteczna 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jasielun
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Tel.: +48 612797800
Faks: +48 612797897

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego/udarowego

Numer referencyjny: 1/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest system wibracyjny/udarowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 016-032954

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/02/2020
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 10/03/2020
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/02/2020
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 10/03/2020
Czas lokalny: 14:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2020-01-23

Ostatnia modyfikacja

2020-02-24