dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa
Dąbrowskiego 69
Tel. 34 325 04 15
E-mail mmalicki@adm.pcz.czest.pl
WWW www.pcz.pl

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów

Wysokociśnieniowy analizator gazów, musi pozwalać na pomiar sorpcji/desorpcji gazów w próbkach ciekłych i stałych, przystosowany do pracy z gazami obojętnymi, wybuchowymi, agresywnymi i korozyjnymi w zakresie ciśnień od 0 mbar abs. do min. 50 bar abs. oraz w zakresie temperatur od 0°C do min. 500°C.

Osprzęt (uszczelnienia, przewody doprowadzające i wyprowadzające, układ pomp próżniowych) musza być wykonane w wersji przeciwwybuchowej oraz odpornej na korozję, o wysokiej szczelności (współczynnik wycieku powyżej

Specyfikacja

http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/49809

LINK do SIWZ

http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/49809

Załączniki do spec.

Załączniki

Wymagania

VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów, spr. nr rej. ZP/ZN-05/20”.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.

Osoba do kontaktu

Marcin Malicki, tel.: 34 325 04 15, e-mail: mmalicki@adm.pcz.czest.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Do 18 tygodni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa
Dąbrowskiego 69, godz. 10:30

2020-07-30

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa
Dąbrowskiego 69 o godzinie 11:00

2020-07-30

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena – cena 100 %

Data dodania

2020-07-24