Dostawa multi-chip die bonder

Treść zamówienia

Dostawa multi-chip die bonder


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego multi-chip die bonder wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej Zakładu Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, ul. Okulickiego 5E w Piasecznie.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
E-mail: michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 225487743Adresy internetowe:
Główny adres: www.ite.waw.pl
I. Oferta ma być złożona w formie elektronicznej. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który składa się również w formie elektronicznej. Forma elektroniczna – forma z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w instrukcji użytkownika systemu dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie dotyczą urzędujących członków organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, prokurentów oraz podmiotu zbiorowego;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu;
c) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaz dokumentów i oświadczeń został określony w rozdz. VII pkt 3 i 4 SIWZ udostępnionej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ite

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dostawę co najmniej 1 dostawę die bonder o wartości minimum 1 000 000,00 PLN netto.
Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego:
— wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, mających za przedmiot dostawę die bonder wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ite
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Zamawiający działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podle

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
E-mail: michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 225487743Adresy internetowe:
Główny adres: www.ite.waw.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 224
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


2020-08-11

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


2020-08-11

Termin związania ofertą

V.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 11/08/2020 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, Warszawa, POLSKA, budynek VI, pokój 214.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Cena

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Oferta ma być złożona w formie elektronicznej. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który składa się również w formie elektronicznej. Forma elektroniczna – forma z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w instrukcji użytkownika systemu dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie dotyczą urzędujących członków organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, prokurentów oraz podmiotu zbiorowego;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu;
c) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaz dokumentów i oświadczeń został określony w rozdz. VII pkt 3 i 4 SIWZ udostępnionej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ite
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/07/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318590-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-07-08