Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski
Dekerta 1
Tel. 95 7331222, 7331173, 
Fax. 95 7331222, 7331173
E-mail renata.grabaszewska@szpital.gorzow.pl, 
WWW www.szpital.gorzow.pl

Województwo

lubuskie

Powiat

gorzowski + Gorzów Wielkopolski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów, itp. – niezbędnych do wykonywania badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą pięciu analizatorów - na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a) Załączniku nr 2 do siwz – zawierający zakres i ilość badań jaki Zamawiający będzie wykonywał. Wykonawca w załączniku nr 2, poda ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów, itp. umożliwiających pracę na pięciu analizatorach. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów, itp. umożliwiających wykonanie wskazanej ilości badań na pięciu analizatorach Wykonawca dostarczy je na koszt własny. b) Załączniku nr 2.1 do siwz -zestawienie wymaganych parametrów technicznych. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet nr 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne i kontrolne do badań równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą dwóch fabrycznie nowych analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Pozycja nr 2 2. Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne i kontrolne do badań równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą jednego fabrycznie nowego analizatora na potrzeby Bloku Operacyjnego. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141625-7, 33100000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne i kontrolne do badań równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą jednego analizatora na potrzeby Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141625-7, 33100000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto70,00Parametry techniczne30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne i kontrolne do badań równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą jednego fabrycznie nowego analizatora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141625-7, 33100000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP/27/18

Specyfikacja

www.szpital.gorzow.pl

LINK do SIWZ

http://www.bip.szpital.gorzow.pl/

CPV

33141625-7: Zestawy diagnostyczne
33100000-1: Urządzenia medyczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Szczegółowy załącznik cenowy oferowanego przedmiotu. 2. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (dzierżawy). Zestawienie wymaganych i punktowanych parametrów technicznych. 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 24
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski
Dekerta 1 godzina: 10:00

2018-06-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

Adres:
KANCELARIA Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-18
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Szczegółowy załącznik cenowy oferowanego przedmiotu. 2. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (dzierżawy). Zestawienie wymaganych i punktowanych parametrów technicznych. 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Data dodania

2018-06-08