Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_MS_LBBK_2018_EL_8162_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”

Oryginalna treść ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)
Znak sprawy: ATZ_MS_LBBK_2018_EL_8162_2018
I. ZAMAWIAJĄCY:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
REGON: 000288917
NIP: 525-00-05-828
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Mirosław Sandow-Niewiada
Tel 22 5720296 Fax: 22 57 20 298 lub 290
e-mail: miroslaw.sandow-
niewiada@wum.edu.pl
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Dostawa odczynników
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nr
O p i s przedmiotu zamówienia
1
I l o ś ć
12x Alvetex Scaffold 12-well inserts, op. 12 szt., nr ref. AMS.AVP005-34, lub
2
produkt równoważny*
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.
IV. MIEJSCE DOSTAWY:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa
V. GWARANCJA
1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z produkcji bieżącej, a Wykonawca udzieli Zamawiającemu
minimum 12 miesięcy gwarancji jakościowej na przedmiot dostawy z wyłączeniem tego
przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin przydatności, w którym to
przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie dostawy
przedmiotu o krótszym terminie przydatności.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia bądź według własnego wzoru Wykonawcy
z zastrzeżeniem, że będzie zawierać wymagane minimum, tj. nazwę Wykonawcy, numer
referencyjny postępowania, nazwę produktu, ceny jednostkowe brutto, termin dostawy, okres
udzielonej gwarancji jakościowej i zgodę na 30-dniowy termin płatności.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie
do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych
w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w aktualnie obowiązującej wersji - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia
tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych
w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy
i innych obowiązujących przepisów prawa.
9. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane
strony. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności
w sposób zapobiegający dekompletacji oferty (dotyczy ofert przesłanych zgodnie z zapisem części
VIII ust. 2 lit. a i ust. 3 Zaproszenia).
10. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. ATZ_MS_LBBK_2018_EL_8162_2018.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ
W CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określenia
klasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz załączenia
do oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez
jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie
wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku angielskim, niemieckim
lub francuskim.
2. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnionym w Formularzu
cenowym, zobowiązany jest:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności
wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych
produktów i innych materiałów zużywalnych.
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć nie później niż do 16.07.2018 r., godz. 10.00.
2. Oferty można składać:
a. W wersji papierowej na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, 02-106
Warszawa, ul. Pawińskiego 3. Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie „Dostawa odczynników”,
nr sprawy: ATZ_MS_LBBK_2018_EL_8162_2018.
b. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:
 faksem na Nr (22) 57 20 298 lub (22) 54 20 290-
 pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: miroslaw.sandow--
niewiada@wum.edu.pl. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy
ATZ_MS_LBBK_2018_EL_8162_2018.
3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt 2b VIII Zamawiający
może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia dostawy.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
 wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,-
zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia zobowiązany jest na podstawie kalkulacji
szczegółowej podać łączną cenę ofertową brutto.
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane
z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy, w tym koszty
opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
(VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy ta została złożona po terminie składania ofert lub zawiera rażąco
niską cenę lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
X.
1.
2.
3.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę
 100 pkt´punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:Liczba punktów oferty badanej = X A = cena min
cena badana
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
XII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszej zaproszeniu.
2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
3. Informację o których mowa w pkt 2, Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej między zamawiającym
i wykonawcą lub w oparciu o pisemne zlecenie wykonania zamówienia.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Klauzula informacyjna wg RODO
Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
Zamawiający informuje, że w przypadku:
osób fizycznych, osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania będzie
przetwarzał dane osobowe, które uzyska bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
reprezentowany przez Rektora WUM
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:
adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu otrzymania informacji handlowych niezbędnych dla oszacowania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych lub zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia;
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wypełnieniem obowiązków prawnych, w tym
niezbędnych dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także wynikających z obowiązku archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy;
5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności poprzez prowadzenie działań analitycznych, statystycznych, promujących działalność
Administratora;6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o
wewnętrzne regulacje, postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych, wytyczne programów operacyjnych, krajowych, regionalnych, jak również w
oparciu o postanowienia zawieranych umów o dofinansowanie.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania lub określonego postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w
zawieranych umowach o dofinansowanie;
8.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem formalnym, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10.Posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
11.nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i
których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13
ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

załączniki

Osoba do kontaktu

Mirosław Sandow-Niewiada
Tel 22 5720296 Fax: 22 57 20 298 lub 290
e-mail: miroslaw.sandow-
niewiada@wum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 10.00

2018-07-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-07-11