Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Leśny Bank Genów Kostrzyca
58-535 Miłków
Miłków 300
Tel. 75 7131048 wew. 131, 
Fax. 757 131 754
E-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, 
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4eebefa3-2f1b-48b6-af11-3d6ed057e932

Województwo

dolnośląskie

Powiat

jeleniogórski + Jelenia Góra

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych. 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych na potrzeby pracowni laboratoryjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Odczynniki do elektroforezy żelowej i wstępnej amplifikacji DNA. 1. Nancy-520 Barwnik fluorescencyjny Nany-520 lub równoważny. Równoważność polega na zachowaniu następujących parametrów: Do wizualizacji dsDNA w żelu agarozowym; Opakowanie 500 μl roztworu w DMSO (5 mg/ml) lub inne pozwalające na wybarwienie min. 50 żeli agarozowych; Limit detekcji: 0,5 ng dsDNA w prążku; Czystość ≥97.0% (HPCE) Rozpuszczalny w DMSO; Parametry fluorescencji: ekstynkcja 520 ± 5 nm; max. emisji 554 ± 5 nm; Możliwość przechowywania w temp. 2-8°C; Widoczny na czerowno lub bordowo; Nietoksyczny, nie wymaga utylizacji odpadów. Op. 1 2. Bromek etydyny Barwnik fluorescencyjny bromek etydyny: 1% gotowy do użycia roztwór wodny; Objętość 25 ml; Barwnik widoczny na czerwono lub pomarańczowo; butelka umożliwiająca bezpośrednią aplikację (np. z zakraplaczem). Op. 1 3. TAE stężony TAE stężony bufor do elektroforezy: Odpowiedni do rozdziału elektroforetycznego dużych fragmentów DNA (> 2 kb) w żelach agarozowych; co najmniej 5 x stężony roztwór TAE; ilość wystarczająca do sporządzenia 25 l 1 x TAE (40 mM Tris pH 8.3, 20 mM kwasu octowego oraz 1 mM EDTA); do roztwarzania wodą. Op. 1 4. Red Taq Ready Mix Zestaw Red Taq Ready Mix lub równoważny. Równoważność polega na zachowaniu następujących parametrów: objętości wystarczające do przeprowadzenia 100 reakcji PCR w objętości 50 μl; mieszanina gotowa do użycia; Produkt PCR może być umieszczany bezpośrednio na żelu bez konieczności dodawania barwnika obciążającego; Zawiera: o Taq polimerazę bez aktywności hot start; o 0.4 mM mieszaninę dNTP o czystości 99% 0; o Bufor reakcyjny (20 mM Tris-HCl, pH 8.3, with 100 mM KCl, 3 mM MgCl; 0.002 % żelatynę); o Obojętny barwnik czerwony; Dopuszczalne krótkoterminowe przechowywanie w 2 - 8°C bez wpływu na efektywność reakcji; Wielokrotne zamrażanie/rozmrażanie nie wpływa na efektywność reakcji. Op. 1 3. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu wydrukowane w języku polskim Karty Charakterystyk Substancji /Preparatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2) Wszystkie dostarczane w ramach realizacji niniejszego zamówienia odczynniki muszą posiadać aktualny termin ważności do użycia tj.: co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu; 
"Numer referencyjny:
S.270.1.23.2017

Specyfikacja

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne

LINK do SIWZ

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne/pg_201708070549060833335

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Formularz ofertowy. 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiające pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
58-535 Miłków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 42
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Leśny Bank Genów Kostrzyca
58-535 Miłków
Miłków 300, godzina: 11:00 

2017-08-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin płatności 40,00

Uwagi

Adres:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-16
godzina: 11:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiające pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data dodania

2017-08-07