Dostawa odczynników chemicznych.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1
Tel. 225 560 129
Fax. 228 270 843
E-mail zamowienia@uokik.gov.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f2206403-8da7-4b91-8337-9623e4f2f354

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych. 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy”. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami równoważnymi do wskazanego (patrz punkt 3.2). Zamawiający określił „referencyjnego producenta/dostawcę” oraz podał nr katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego producenta/dostawcy, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawców odczynniki. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników chemicznych, równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego z określeniem „referencyjnego producenta/dostawcy”. Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3.2. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu, na którym wykonywane są analizy laboratoryjne. 3.3. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn Nr 4, 5 i 6 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, poprzez podanie odpowiednio w kolumnach: nazwy producenta/dostawcy, Nr katalogowego i charakterystyki oferowanego produktu oraz załączenia dokumentu, o którym mowa w Części II lit. C pkt 7 SIWZ. W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną Nr 3 Formularza cenowego) dopuszczalne jest podanie w kolumnie Nr 4 i 5 informacji „zgodny” oraz niewypełnienie kolumny Nr 6. Będzie to równoznaczne z oferowaniem przez Wykonawcę produktu producenta/dostawcy o nr katalogowym określonym przez Zamawiającego w kolumnie Nr 3. 3.4. Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy” w odniesieniu do poszczególnych jego elementów oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 3.5. Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 50% okresu przydatności określonego przez producenta. 3.6. Wykonawca przy dostawie jest zobowiązany dostarczyć do poszczególnych odczynników chemicznych stosowne świadectwa jakości potwierdzające spełnianie stawianych w SIWZ wymagań, jak również w dokumentach dostawy musi być zaznaczony symbol i opis substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 3.7. Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabelach. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część I1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części I.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Część II1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części II.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Część III1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części III.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Część IV1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części IV.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Część V1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części V.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Część VI1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części VI.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Część VII1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części VII.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Część VIII1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części VIII.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Część IX1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części IX.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10Nazwa: Część X1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części X.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11Nazwa: Część XI1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części XI.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12Nazwa: Część XII1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części XII.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13Nazwa: Część XIII1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy” w zakresie części XIII.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena oferty60,00Okres przydatności25,00Termin realizacji15,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
BBA-2/262-37/2017

Specyfikacja

www.uokik.gov.pl/przetargi.php

LINK do SIWZ

http://www.uokik.gov.pl/ogloszenia_o_przetargach.php#faq3175

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ) - dla każdej części zamówienia oddzielnie. 2. Prawidłowo wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) - dla każdej części zamówienia oddzielnie. 3. Oświadczenia wymienione w pkt 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ. 4. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 5. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15 i 7.16 Części I SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują następujące zasady składania dokumentów: a) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 - 1.2 lit. B Części II SIWZ, b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.4 lit. B Części II SIWZ, c) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, e) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 7. W przypadku zaoferowania odczynników chemicznych równoważnych do określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie/dokumenty: 7.1. w którym wskaże szczegółowo właściwości i skład oferowanych odczynników, 7.2. w którym stwierdzi że oferowane odczynniki posiadają pożądane przez Zamawiającego właściwości jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2017-11-10

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1, kancelaria pokój 1.6 CKS godzina: 11:00 

2017-09-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena oferty 60,00 
Okres przydatności 25,00 
Termin realizacji 15,00

Uwagi

Adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kancelaria pokój 1.6 CKS 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-14
godzina: 11:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ) - dla każdej części zamówienia oddzielnie. 2. Prawidłowo wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) - dla każdej części zamówienia oddzielnie. 3. Oświadczenia wymienione w pkt 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ. 4. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 5. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15 i 7.16 Części I SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują następujące zasady składania dokumentów: a) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 - 1.2 lit. B Części II SIWZ, b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.4 lit. B Części II SIWZ, c) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, e) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. 7. W przypadku zaoferowania odczynników chemicznych równoważnych do określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie/dokumenty: 7.1. w którym wskaże szczegółowo właściwości i skład oferowanych odczynników, 7.2. w którym stwierdzi że oferowane odczynniki posiadają pożądane przez Zamawiającego właściwości jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne.

Data dodania

2017-09-05