Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
Gdańsk 80-336
K. Górskiego 1
Tel. 58 55 47 427
E-mail dziekanrik@awf.gda.pl
WWW awf.gdansk.sisco.info/

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badań do projektu naukowo-badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii.

Specyfikacja

http://awf.gdansk.sisco.info/?zamowienia=1&rok=2017&mc=11&eid=105

LINK do SIWZ

http://awf.gdansk.sisco.info/?zamowienia=1&rok=2017&mc=11&eid=105

Załączniki do spec.

Pobrane.zip

Wymagania

Oferowany i dostarczany odczynnik musi być fabrycznie nowy (nieużywany) o najwyższej
jakości. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport odczynników musi odbywać się w warunkach określonych przez
Zamawiającego, jak i producenta, które nie spowodują utraty ich właściwości.
Za okres gwarancji jakości (przydatności do użycia) uważa się przynajmniej 80% okresu
ważności podanego przez producenta. Jednak okres gwarancji jakości (przydatności do
użycia) nie może być krótszy niż minimalny wymagany okres gwarancji, który został
określony przez Zamawiającego w „Szczegółowym formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do
Ogłoszenia). W obu przypadkach okres gwarancji jakości (przydatności do użycia) liczony jest
od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

Osoba do kontaktu

tel. 58 55 47 427,

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
Gdańsk 80-336
K. Górskiego 1 Budynek AWFiS, blok A, parter, pok. 9

2017-12-08

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta cenowa o najniższej cenie brutto
spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia.
W toku badania i oceny oferty cenowej Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
oraz uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty cenowej.
Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku. Ponadto Zamawiający zamieści
niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu
zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł
umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

Data dodania

2017-12-05