Dostawa odczynników chemicznych

zamknijKategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
Tel. +48 58 348 61 53, 58 347 18 66
Fax. +48 58 347 24 45
E-mail logistyka@eti.pg.edu.pl
WWW www.eti.pg.edu.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych wyspecyfikowana poniżej:
- Dexamethasone Sodium Phosphate, Pharmaceutical secondary standard - Certified reference material - 5g.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.

Specyfikacja

https://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6748

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6748

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagania

Oferta powinna zawierać:
a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji
zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby zamawiającego, w PLN;
c) termin realizacji zamówienia;
d) termin ważności oferty.

Osoba do kontaktu

e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 116 / godz. 10:00

2018-06-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena – 100%

Uwagi

Ofertę należy złożyć (na załączonym druku) do dnia 13.06.2018 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza
11/12, Budynek WETI A, pok. 116 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl. z podaniem w tytule maila nr
zamówienia ZZ/608/009/D/2018. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu
oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Data dodania

2018-06-05