Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Leśny Bank Genów Kostrzyca
58-535 Miłków
Miłków 300, godzina: 10:00
Tel. 75 7131048 wew. 131
Fax. 757 131 754
E-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl
WWW bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne

Województwo

dolnośląskie

Powiat

jeleniogórski + Jelenia Góra

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych na potrzeby pracowni laboratoryjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Odczynniki chemiczne różne. Lp. NAZWA OPIS Jedn. miary Ilość 1. Żel krzemionkowy 3 – 5 mm • opakowania pojedyncze minimum 1 kg; • pomarańczowy/czerwony; • nietoksyczny; • wysycony indykatorem wilgotności (zmiana koloru na niebieski/zielony); • granulacja 3 - 5 +/-1 mm; • możliwość regeneracji poprzez wyprażanie w min. 130°C., termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy, kg 60. 2. Żel krzemionkowy drobnoziarnisty • opakowanie pojedyncze minimum 1 kg; • nietoksyczny; • granulacja 1 – 2,5 mm +/- 0,5 mm; • możliwość regeneracji poprzez wyprażanie w min. 130°C,termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy, kg 40. 3. Dichloroizocyjanuran sodu • nr CAS: 2893-78-9; • wzór: C3Cl2N3NaO3; • masa molowa: 219,95 g/mol; • kolor: biały • postać: granulki • opakowanie: 500g, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. Op. 1 4. Podchloryn sodu • nr CAS: 7681-52-9 • postać: roztwór wodny • 6-14% aktywnego chloru • gęstość: 1,22 – 1,25 g/cm3 • opakowanie: 2,5 l, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy, Op. 4 5. Malt Extract Agar • postać: proszek; • kolor: beżowy; • pH 5,4; • zawiera: Ekstrakt słodowy (30g/l), peptyd mikologiczny (5,0g/l) oraz agar (15,0 g/l) • używany do celów mikrobiologicznych • opakowanie: 500g • nie gorszy niż 70145 Sigma Aldrich lub równoważny, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy, Op. 2 6. Murashige and Skoog Basal Medium • synonim: WPM • mieszanina podstawowa soli do roślin drzewiastych • postać: proszek • pojemność 1 opakowania wystarczająca na sporządzenie 1 l pożywki • nie gorszy niż: M6774-1L , Sigma Aldrich lub równoważny • termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy Op. 20 7. McCown’s Woody Plant Basal Salt Mixture • składnik pożywek mineralnych • postać: proszek • pojemność 1 opakowania wystarczająca na sporządzenie 1 l pożywki • nie gorszy niż: M5519-1L, Sigma Aldrich • termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy Op. 20 8. Kwas giberelinowy Kwas giberelinowy (GA3): • wzór sum: C19H22O6 • CAS: 77-06-5 • gęstość: 1,386 g/cm3; • masa molowa: 346,38 g/mol • składnik pożywek mineralnych • pojemność 1 opakowania 5g, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy, Op. 2 3. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Karty Charakterystyk Substancji/Preparatów w języku polskim. 2) Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 
"Numer referencyjny:
S.270.1.13.2018

Specyfikacja

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne

LINK do SIWZ

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne/pg_201812040577307268519

Załączniki do spec.

px_dg~lbg_kostrzyca~s.270.1.13.2018_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
px_dg~lbg_kostrzyca~s.270.1.13.2018_siwz.pdf

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy oferty, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
58-535 Miłków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Leśny Bank Genów Kostrzyca
58-535 Miłków
Miłków 300, godzina: 10:00

2018-12-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin płatności 40,00

Uwagi

Adres:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy oferty, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data dodania

2018-12-05