dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      środki chemiczne, kwasy

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy,
ul. Czartoryskich 8
Tel. tel. 81/47 86 993,
Fax. fax. 81/ 4786 900,
E-mail e-mail: dzp@iung.pulawy.pl
WWW iung.ezamawiajacy.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Lokalizacje

dolnośląskie / wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 21 części zamówienia

Specyfikacja

https://iung.ezamawiajacy.pl/pn/iung/demand/notice/public/17240/details

LINK do SIWZ

http://iung.ezamawiajacy.pl/pn/iung/demand/notice/public/17240/details

Załączniki do spec.

zał nr 2 formularz asortymentowo cenowy.xlsx
zał nr 1 formularz ofertowy.doc
Zaproszenie do składania ofert.docx

Wymagania

Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności: w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki.

W przypadku składania oferty elektronicznej zamawiający zaleca, aby wzory dokumentów stanowiące załączniki do SIWZ Wykonawca wypełnił elektronicznie i zapisał w formacie pdf. Zamawiający zaleca aby podpis był złożony na podpisywanym dokumencie pdf (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. W przypadku dokonania podpisu dokumentu w postaci podpisu zewnętrznego – niezbędne jest dołączenie do oferty pliku źródłowego (pdf) oraz pliku z podpisem.
Wymagane dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

Osoba do kontaktu

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu są

Renata Zarzecka - Stalenga – specjalista ds. zamówień publicznych

Katarzyna Plis – kierownik działu zamówień publicznych

tel. 81/47 86 993, fax. 81/ 4786 900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

- termin realizacji:

pakiety 1 - 6: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia

pakiet 7: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia

pakiety 8 - 21: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy,
ul. Czartoryskich 8 godz. 09:00

2020-09-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenieCena oferty brutto


100

Data dodania

2020-09-09