dostawa odczynników do oznaczenia grup krwi

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu , im. prof. Ludwika Bierkowskiego
60-631 Poznań
Dojazd 34
Tel. 618464770
Fax. 618464765
E-mail zamowienia@szpitalmsw.poznan.pl
WWW zamowienia.szpitalmsw.poznan.pl/order.php?id=314

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

dostawa odczynników do oznaczenia grup krwi

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczenia grup krwi w układzie ABO i RhD -
badania wykonywane na płycie.
2.Wszystkie odczynniki i krwinki wzorcowe wskazane w załączniku nr 1 muszą posiadać znak bezpieczeństwa
(CE) wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej.
3.Termin przydatności do użycia oferowanych odczynników i innych materiałów jest uzależniony od rodzaju tych
odczynników oraz innych materiałów i został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
4.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w
języku polskim.

Specyfikacja

załącznik
zamowienia.szpitalmsw.poznan.pl/order.php?id=314

LINK do SIWZ

http://zamowienia.szpitalmsw.poznan.pl/order.php?id=314

Załączniki do spec.

załącznik

Wymagania

Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 618464770
E-mail: zamowienia@szpitalmsw.poznan.pl
Faks: +48 618464765

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 24

Miejsce i termin składania ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu , im. prof. Ludwika Bierkowskiego
60-631 Poznań
Dojazd 34 11:00

2017-06-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu , im. prof. Ludwika Bierkowskiego
60-631 Poznań
Dojazd 34 11:15

2017-06-19

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

Data dodania

2017-05-09