Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE
04-141 WARSZAWA
SZASERÓW 128
Tel. 22 681 76 66
Fax. 22 681 66 94
E-mail wmichalowski@wim.mil.pl
WWW www.wim.mil.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip2.wim.m...

LINK do SIWZ

http://bip2.wim.mil.pl/modules/mod_przetargi/przetargi.php?rodz=4

CPV

33.69.65.00, 38.43.70.00

Wymagania

Główne warunki zapytania ofertowego:
1) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty (materiały) z dokładnym opisem oferowanego towaru potwierdzające zgodność z przedmiotem Zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia dowolnej pozycji w pakiecie bez podania przyczyny.
4) Sposób realizacji dostaw: jednorazowo
5) Koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Osoba do kontaktu

Marcin Jakóbczyk, e-mail: wzp@wim.mil.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-04-08

Sposób składania ofert

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE, SZASERÓW 128, 04-141 WARSZAWA Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Uwagi

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
Zapytanie ofertowe
dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
I. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV Opis
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową rozumie się pojedynczy pakiet. Pakiet nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie mających statusu medycznego.
II. Główne warunki zapytania ofertowego:
1) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty (materiały) z dokładnym opisem oferowanego towaru potwierdzające zgodność z przedmiotem Zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia dowolnej pozycji w pakiecie bez podania przyczyny.
4) Sposób realizacji dostaw: jednorazowo
5) Koszt transportu pokrywa Wykonawca.
III. Przygotowanie oferty:
Ofertę należy:
1) złożyć na Formularzu Oferty w formie e-mail na adres: wzp@wim.mil.pl do dnia
08.04.2021 r. do godz. 09.00.
2) oznaczyć w tytule wiadomości:
Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych. Znak sprawy: ZO/45/WZP/21.
IV. Kryteria oceny ofert-100% cena
V. Kontakt z Zamawiającym:
Marcin Jakóbczyk, e-mail: wzp@wim.mil.pl