Dostawa odczynników i testów

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
Powstańców Wielkopolskich 2
Tel. 023 6730543, 6723127
Fax. 023 6730274, 6722764
E-mail zamowieniapubliczne@op.pl
WWW www.szpitalciechanow.com.pl/PubP/index.php

Województwo

mazowieckie

Powiat

ciechanowski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników i testów 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników i testów dla ZDL z

Specyfikacja

www.szpitalciechanow.com.pl/PubP/index.php

LINK do SIWZ

http://www.szpitalciechanow.com.pl/PubP/index.php

Załączniki do spec.

1175.zaproszenie do zlozenia oferty..doc

Wymagania

5. W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, prosimy o przesłanie oferty składającej się z:
- wypełnionych formularzy ofertowych wg wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do 
zaproszenia,
- wypełnionego oświadczenia wg wzoru ustalonego w załączniku nr 5 do zaproszenia,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej wykonawcy. 
- innych dokumentów żądanych w treści zaproszenia.

Osoba do kontaktu

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Pani Elżbieta Wasilewska (Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej) – tel. 23 / 673 02 87 
w zakresie proceduralnym – Ewa Katarzyna Jakimiec (Sekcja Zamówień Publicznych) 
- tel. 23 / 673 02 74, email- zp3@szpitalciechanow.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

sukcesywnie w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
Powstańców Wielkopolskich 2, godz. 1000,

2017-06-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
Powstańców Wielkopolskich 2, o godz. 1030,

2017-06-19

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

a) cena – 60%
b) ocena jakości – 40%

Data dodania

2017-06-06