Mettler Toledo

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
78-600 WAŁCZ
KOŁOBRZESKA 44
Tel. 67 250 28 09
Fax. 67 250 28 61
E-mail sekretariat@107sw.mil.pl
WWW 107sw.mil.pl/

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Wałcz

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wraz z dzierżawą analizatorów wg pakietów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wraz z dzierżawą analizatorów wg pakietów Numer referencyjny: DZP.2610.7.2021Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wraz z dzierżawą analizatorów wg pakietówPakiet I zadanie 1 Podłoża bakteriologiczne do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów Część nr Pakiet I zadanie 1 Podłoża bakteriologiczne do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów Pakiet I zadanie 2 Szybkie testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne Część nr 2 Szybkie testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne Pakiet I zadanie 3 Testy manualne do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów Część nr 3 Testy manualne do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów Pakiet I zadanie 4 Dzierżawa analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z podłożami Część nr 4 Dzierżawa analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z podłożami Pakiet I zadanie 5 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznakowania lekowrażliwości drobnoustrojów Część nr 5 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznakowania lekowrażliwości drobnoustrojów Pakiet I zadanie 6 Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile Część nr 6 Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile Pakiet I zadanie 7 Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile Część nr 7 Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile Pakiet I zadanie 8 Test lateksowy do oznaczania komórek Le (SLE) Część nr 8 Test lateksowy do oznaczania komórek Le (SLE) Pakiet I zadanie 9 Test kasetkowy; test mononukleozy Część nr 9 Test kasetkowy; test mononukleozy Pakiet I zadanie 10 Zestaw do oznaczania pasożytów jelitowych w kale Część nr 10 Zestaw do oznaczania pasożytów jelitowych w kale Pakiet II Immunochemia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące Część nr 11 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące Pakiet III Biochemia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczenia parametrów biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące Część nr 12 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczenia parametrów biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące Pakiet IV Koagulologia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 24 miesiące Część nr 13 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 24 miesiące Pakiet V Hematologia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF w ilości 59 000 oznaczeń morfologii Część nr 14 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF w ilości 59 000 oznaczeń morfologii na 24 miesiące Pakiet VI Gazometria: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora rkz w ilości 4 800 oznaczeń na 24 miesiące Część nr 15 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora rkz w ilości 4 800 oznaczeń na 24 miesiące Pakiet VII Dzierżawa analizatora plus paski do moczu Część nr 16 Dostawa pasków do moczu wraz z dzierżawą i serwisem analizatora do analizy parametrów fizykochemicznych moczu na 24 miesiące Pakiet VIII Zadanie 1 Dzierżawa analizatora plus odczynniki do badań na boreliozę Część nr 17 Zad. 1 Dostawa odczynników wraz z materiałami eksploatacyjnymi do badań na boreliozę metodą Eliza wraz z dzierżawą analizatora na 24 miesiące Pakiet VIII Zadanie 2 Dzierżawa analizatora plus odczynniki do badań na boreliozę Część nr 18 Zad. 2 Dostawa odczynników (czy testów) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do badań na boreliozę metodą Western Blot wraz z dzierżawą analizatora na 24 miesiące Pakiet IX Barwniki Część nr 19 Barwniki Pakiet X Serologia Część nr 20 Serologia****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie TED nr 2022/S 002-002993 z dnia 2022-01-04: Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2Zamiast: Data: 03/01/2022Czas lokalny: 09:00Powinno być: Data: 17/01/2022Czas lokalny: 09:00Numer sekcji: IV.2.6Zamiast: Data: 04/04/2022Powinno być: Data: 17/04/2022Numer sekcji: IV.2.7Zamiast: Data: 04/01/2022Czas lokalny: 09:05Powinno być: Data: 17/01/2022Czas lokalny: 09:05

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

CPV

33.69.65.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zdolność techniczna i zawodowa: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Osoba do kontaktu

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu 7651495874 ul.Kołobrzeska 44 Wałcz 78-600 Paulina Szagun +48 261472815 zamowieniapubliczne@107sw.pl http://www.107sw.pl https://platformazakupowa.pl/pn/107sw

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 24

Miejsce i termin składania ofert2022-01-17

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/107sw Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

2022-04-17

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2021/S 236-621115
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7651495874
Adres pocztowy: ul.Kołobrzeska 44
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Szagun
E-mail:
zamowieniapubliczne@107sw.pl
Tel.: +48 261472815
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.107sw.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/107sw

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/107sw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wraz z dzierżawą analizatorów wg pakietów
Numer referencyjny: DZP.2610.7.2021

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wraz z dzierżawą analizatorów wg pakietów

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 1 Podłoża bakteriologiczne do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów
Część nr: Pakiet I zadanie 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Podłoża bakteriologiczne do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 2 Szybkie testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Szybkie testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 3 Testy manualne do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Testy manualne do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 4 Dzierżawa analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z podłożami
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z podłożami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 5 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznakowania lekowrażliwości drobnoustrojów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznakowania lekowrażliwości drobnoustrojów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 6 Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 7 Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Test kasetkowy do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium Difficile

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 8 Test lateksowy do oznaczania komórek Le (SLE)
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Test lateksowy do oznaczania komórek Le (SLE)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 9 Test kasetkowy; test mononukleozy
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Test kasetkowy; test mononukleozy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I zadanie 10 Zestaw do oznaczania pasożytów jelitowych w kale
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do oznaczania pasożytów jelitowych w kale

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II Immunochemia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet III Biochemia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczenia parametrów biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do oznaczenia parametrów biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IV Koagulologia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 24 miesiące
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet V Hematologia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF w ilości 59 000 oznaczeń morfologii
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF w ilości 59 000 oznaczeń morfologii na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VI Gazometria: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora rkz w ilości 4 800 oznaczeń na 24 miesiące
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora rkz w ilości 4 800 oznaczeń na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VII Dzierżawa analizatora plus paski do moczu
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa pasków do moczu wraz z dzierżawą i serwisem analizatora do analizy parametrów fizykochemicznych moczu na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VIII Zadanie 1 Dzierżawa analizatora plus odczynniki do badań na boreliozę
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zad. 1 Dostawa odczynników wraz z materiałami eksploatacyjnymi do badań na boreliozę metodą Eliza wraz z dzierżawą analizatora na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VIII Zadanie 2 Dzierżawa analizatora plus odczynniki do badań na boreliozę
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zad. 2 Dostawa odczynników (czy testów) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do badań na boreliozę metodą Western Blot wraz z dzierżawą analizatora na 24 miesiące

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IX Barwniki
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Barwniki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet X Serologia
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Serologia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towaru / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Wykonawcy NIE przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu NIEzrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. NIEzrealizowana część umowy NIE będzie wyższa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakup dodatkowych ilości towaru na TAKich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a NIE obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający może NIE skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna i zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy. Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/107sw


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezez Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587501

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA -Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione w Dziale IX ustawy pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
236
2021
Następna aktualizacja:
07/12/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2022-01-04